Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE L'ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

1. Objectiu

L'Entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF crea i actualitza la pàgina web identificada amb el nom o domini www.adif.es, a fi que la informació que conté sigui d'ús públic. L'accés i la navegació per aquesta pàgina web suposa el coneixement i l’acceptació sense reserves de tota la informació legal i de les condicions d'utilització. Les presents condicions generals tenen com a objectiu regular l'accés, la navegació i l'ús d'aquesta pàgina web, però independentment d’aquestes condicions, ADIF podrà establir unes condicions particulars que en regulin la utilització. En el cas d'existir discrepància sobre allò que s'ha estipulat entre les condicions generals i les condicions particulars que, si escau, s'estableixin, prevaldrà allò que s'ha disposat en les darreres.

2. Àmbit d'aplicació

El present avís legal regula l'ús del servei del portal d'Internet www.adif.es que l'Entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) posa a disposició dels usuaris d'Internet. L'entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es configura com un organisme públic dels previstos en l'article 43.1.b) de la Llei 6/97, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri de Foment a través de la Secretaria General d'Infraestructures. Disposa de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i patrimoni propi i es regeix pel que estableix la Llei 39/03, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, en la Llei 6/97, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, en les normes de desenvolupament d'ambdues, en el present Estatut i en la legislació pressupostària i la resta de normes que se li apliquin. En defecte d'aquestes normes, se li aplicarà l'ordenament jurídic privat. Així mateix, s'aplicarà a ADIF el que disposa la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quan exerceixi potestats administratives i quant a la formació de voluntat dels seus òrgans. Dades de contacte d'ADIF: Adreça: Sor Ángela de la Cruz, 3. 28020 (Madrid). C.I.F.: Q-2801660-H (a partir de l'1 de gener de 2009) Telèfon de contacte: 91-774.44.83 Correu electrònic: comunicacionweb@adif.es De conformitat amb el que disposa l'apartat 2 de la Disposició Final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts als ciutadans en l'article 6 de la dita Llei podran ser exercits en relació amb la totalitat dels procediments i actuacions de la seva competència a partir del 31 de desembre de 2009, per la qual cosa, fins a aquesta data, tota comunicació, reclamació o sol·licitud que guardi relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivin de l'exercici de potestats administratives de l’Entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF, hauran de dirigir-se, en mà, o a través de correu ordinari/certificat, directament al Registre General que l'Entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF té a disposició dels ciutadans a les seves oficines situades al Carrer Sor Ángela de la Cruz, 3-7a Planta, 28020 (Madrid), en l'horari que es detalla a continuació: Horari del Registre General:

  • Matí: de 9:00 hores a 14:00 hores de dilluns a divendres.
  • Tarda: de 16:00 hores a 18:00 hores de dilluns a dijous.

Les adreces de correu electrònic que figuren o apareixen en el portal d'Internet www.adif.es, no constitueixen un canal per a la remissió de les comunicacions, reclamacions o sol·licituds indicades en el paràgraf anterior, per la qual cosa, qualsevol comunicació, reclamació, sol·licitud que guardi relació amb actes de naturalesa administrativa o que es derivin de l'exercici de potestats administratives dirigida a ADIF a través d’aquestes direccions de correu electrònic, haurà de ser presentada per a la tramitació a través del Registre General, a fi de garantir-ne la constància i la correcta tramitació.

3. Limitació i exempció de Responsabilitat

ADIF realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest lloc web. ADIF no garanteix l'exactitud ni l’actualització de la informació que se'n pugui obtenir, la qual podrà ser modificada sense previ avís. ADIF no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut d'aquest lloc. Totes les informacions contingudes en la pàgina web www.adif.es tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s'ofereix no és necessàriament exhaustiva, completa, exacta o actualitzada. En el cas de licitacions i textos legals no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment. Únicament es consideren autèntics els textos publicats en les edicions impreses dels butlletins oficials corresponents. La informació facilitada per ADIF és de caràcter general i no implica cap assessorament professional ni jurídic. ADIF realitzarà els seus millors esforços perquè el Portal no pateixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallada tecnològica, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis que conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per la fallada en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ADIF. ADIF no garanteix l'absència de virus o d’altres elements que puguin alterar el vostre sistema informàtic. ADIF exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats d’aquests virus o elements lesius.4. Subscripció de serveis.

4. Subscripció de serveis

Amb caràcter general l'accés a les utilitats del lloc web no exigeix prèvia subscripció o registre d'usuari. No obstant això, l'accés a algun dels serveis que s'ofereixin a través del lloc web pot estar condicionat al previ emplenament del formulari de subscripció. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades que comuniqui en emplenar el/els formulari/s de subscripció. L'usuari es compromet i es responsabilitza d’ocupar-se de tota la informació facilitada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. Si, com a conseqüència del registre, es dotés l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-la en secret per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per ADIF, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a l'efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari.

5. Protecció de dades de caràcter personal

Per accedir a algun dels serveis oferts a través de la pagina web www.adif.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb allò que s'ha establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals seran incorporades a un fitxer titularitat d'ADIF la finalitat del qual és possibilitar l'accés als serveis oferts a través de la pagina web www.adif.es. L'usuari es responsabilitza de la veracitat i l’exactitud de les dades personals comunicades i n’autoritza la recollida i el tractament per a aquesta finalitat. En el supòsit de produir-se alguna modificació en les seves dades, ADIF prega als usuaris que ho comuniquin a fi de mantenir-los actualitzats. ADIF, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aportin, evitant-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. ADIF tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenent-se a allò que s'ha establert en les condicions particulars del servei corresponent. Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ADIF en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a la Direcció de Sistemes d'Informació de l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, situada al Paseo de las Delicias, 61 - 2a Planta. Madrid.

6. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts del lloc web www.adif.es, incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges i fotografies, patents, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari són propietat d'ADIF o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part seva, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació, entenent-se com a tal, la recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut de la pàgina web www.adif.es és propietat exclusiva d'ADIF i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Tot el programari utilitzat en les pantalles, la navegació, l’ús i el desenvolupament de la pàgina web www.adif.es és propietat d'ADIF o dels seus proveïdors de programari, el qual es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual. Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'ADIF que apareixen en la pàgina web www.adif.es són titularitat d'ADIF i estan degudament registrats. Tots els textos, les dades, els dibuixos gràfics, els vídeos o els suports d'àudio que apareixen en la pàgina web www.adif.es són propietat d'ADIF o de les entitats proveïdores d'informació, i no poden ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'autorització expressa per part dels titulars dels continguts. La posada a disposició dels Usuaris per a fer-ne ús de les bases de dades, els dibuixos, els gràfics, les imatges i les fotografies, els arxius de text, l’àudio, el vídeo i el programari propietat d'ADIF o dels seus proveïdors que figuren en la pàgina web www.adif.es no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'Usuari, diferent del dret d'ús que comporta la utilització legítima i d'acord amb la naturalesa de la pàgina web. Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts de la pàgina web www.adif.es, dels serveis i en general de tots els drets esmentats en els paràgrafs anteriors que es realitzi sense l'autorització d'ADIF, inclosa l’explotació, la reproducció, la difusió, la transformació, la distribució, la transmissió per qualsevol mitjà, la posterior publicació, l’exhibició, la comunicació pública o la representació total o parcial que, en cas de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual d'ADIF, sancionats per la legislació vigent.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb la pàgina web www.adif.es

Els Usuaris o els titulars d'altres pàgines web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext, en endavant enllaç, a la pàgina web www.adif.es hauran d'assegurar-se i comprometre's a complir les condicions sobre enllaços en la Xarxa fixades per ADIF i que es relacionen a continuació:

  • No s'establiran enllaços a pàgines o subpàgines en les quals no aparegui el logotip d'ADIF.
  • No s'establiran enllaços que permetin la reproducció total o parcial del contingut que conforma la pàgina web www.adif.es.
  • No es realitzaran manifestacions incertes, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
  • No s'establiran enllaços d'hipertext amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans o discriminatoris de la igualtat entre homes i dones i que, en general, puguin perjudicar de qualsevol manera la imatge d'ADIF.

En tot cas, la inclusió d'enllaços d'hipertext de la pàgina web www.adif.es per part d'altres llocs web no implica que ADIF mantingui vincles o associació de cap mena amb el titular de la web en què s'estableixi l’enllaç ni que ADIF promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d’aquests portals d'internet o pàgines web. D'altra banda, la pàgina web www.adif.es pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o pàgines web no gestionades per ADIF, eximint-se ADIF de tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests portals d'internet o pàgines web a què es pugui accedir per enllaços d'hipertext o buscadors de la pàgina web d'ADIF. La presència d'enllaços d'hipertext en la pàgina web www.adif.es té finalitat merament informativa, per la qual cosa ADIF no es responsabilitza ni garanteix de cap manera, ni s’expressa implícitament respecte a:

  • La comerciabilitat, la idoneïtat, la qualitat, la quantitat, les característiques, la procedència o l’origen, la comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions, dels productes o dels serveis que s'ofereixin i comercialitzin a través d'altres pàgines web
  • Els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar les informacions, productes o serveis que s'ofereixin, comercialitzin, adquireixin, venguin o prestin a través d'altres pàgines web
  • Els preus ofertats o pactats pels Usuaris amb les entitats ofertants ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells, la bona finalitat, els termes i condicions que pactin entre ells en els seus negocis i condicions d'usos, les seves modificacions, el compliment i l’execució, la facturació, la forma i els mitjans de pagament i de resolució, les informacions que entre ells puguin intercanviar-se, el contingut i l’ús de les informacions de caràcter personal o no que les entitats requereixin a l'Usuari per a captar i dur a terme les operacions, la publicitat de què puguin fer ús els Usuaris, ni de l'ús que els Usuaris puguin realitzar dels signes distintius d'un tercer o dels seus propis.

8. Restriccions d'accés.

ADIF es reserva el dret a denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l'accés de qualsevol usuari a la pàgina web www.adif.es o a alguna part de la mateixa.

9. Dret aplicable i jurisdicció competent.

L'ús dels elements de la pàgina web www.adif.es implica l'acceptació de les advertències legals aquí expressades i, en especial, que els conflictes relatius a aquest lloc es regiran exclusivament pel Dret espanyol, sent els Jutjats i Tribunals espanyols els únics competents.

10. Modificació de les presents condicions i advertències.

ADIF es reserva el dret de modificar les condicions i advertències aplicables a la pàgina web www.adif.es

11. Suspensió de l'accés a la pàgina web i dels serveis que s’hi inclouen.

ADIF s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada de la seva pàgina web, no obstant això, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment seran lliurement elegides i realitzades per ADIF en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans emprats per portar-les a terme. ADIF es reserva el dret de modificar les capacitats de transmissió, de seguiment o d’altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o la utilització de la pàgina web www.adif.es. ADIF podrà suspendre de forma temporal o definitiva els serveis, sense que això generi cap tipus d'indemnització a favor de l'Usuari, quan concorri qualsevol de les circumstàncies següents:     Quan sigui necessari per a realitzar tasques de manteniment.     Quan sigui necessari per a preservar la integritat o la seguretat dels equips, dels sistemes o de les xarxes d'ADIF o de tercers.     Quan així ho justifiquin raons operatives pròpies o de tercers que afectin la prestació dels serveis d'ADIF.     Quan existeixi una causa de força major, entenent per força major, tot succés no culpable impossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable, la fallada en l'accés a la pàgina web www.adif.es, la fallada en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica, els danys produïts per tercers o atacs al servidor del lloc web que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a ADIF ni a l'Usuari, la fallada en la transmissió, la difusió, l’emmagatzemament o la posada a disposició a tercers de les bases de dades i de la resta de continguts del lloc web i, els problemes o errors en la recepció, l’obtenció o l’accés a la pàgina web o als serveis per part d’aquests tercers.

12. Tancament.

ADIF podrà donar per tancat l'ús de la pàgina web, sense necessitat de cap avís previ a l'Usuari, quan tingui coneixement de la realització per part de l'Usuari d'alguna activitat il·lícita a través dels serveis o l'Usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials i especialment en cas d'ús indegut del codi d'accés i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, tot això, sens perjudici de l'exercici per ADIF de totes les accions legals que li corresponguin en defensa dels seus interessos.

13. Utilització de galetes

ADIF utilitza galetes per aconseguir una major efectivitat i eficàcia en la prestació dels serveis que ofereix, els avantatges que comporta l'acceptació de les nostres galetes es tradueix en un estalvi de temps, mitjançant l'ús de les galetes l'usuari no ha de verificar el procés de registre amb caràcter reiteratiu i es personalitzen els serveis facilitant així la navegació per la pàgina web d'ADIF. Tot i que us configuressiu el seu navegador en el sentit de rebutjar la descàrrega de tots els fitxers de "34galetes" o rebutgessiu expressament les galetes d'ADIF, podreu navegar per la nostra pàgina web amb l'únic inconvenient de no poder participar de tots i cadascun dels serveis oferts que requereixin la instal·lació d'alguna galeta. Concretament, no podreu utilitzar els serveis per als quals calgui registrar-se, cosa que, a títol d'exemple, inclouria serveis com el d'informació de licitacions, ocupació, o qualsevol altre apartat en què sigui necessària una autentificació. Les galetes que ADIF descarrega en el vostre disc dur s'utilitzen per a: 1. Desar les dades de comandes de l'apartat de venda de publicacions. 2. Conservar els resultats de l'última cerca. 3. Desar els permisos dels usuaris que han estat autentificats. 4. Mesurar alguns paràmetres de tràfic de xarxa, les àrees de la web www.adif.es més visitades, els filtres de visita utilitzats i altres paràmetres estadístics.