Els nostres compromisos

Responsabilitat corporativa i sostenibilitat

En els darrers anys Adif ha evolucionat d'un model d'empresa en el qual la responsabilitat social corporativa tenia un paper rellevant però complementari i de vegades separat de l'estratègia de l'entitat a un model en el qual l'estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és equivalent a l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, tota l'estratègia i les operacions de l'entitat s'han de basar en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per contribuir així a un model de desenvolupament que sigui realment sostenible.

Infografia explicativa de l'acció d'Adif en matèria de responsabilitat corporativa

Des d'aquesta visió, basada en la responsabilitat empresarial i orientada cap al desenvolupament sostenible, s'ha dissenyat i desplegat una estratègia que posa el focus en la seguretat del sistema ferroviari, en el desenvolupament i la gestió d'una xarxa capaç de prestar un servei ferroviari fiable, integrador i competitiu, i en la sostenibilitat com a forma de garantir tant la viabilitat financera de les nostres empreses com la generació d'impactes positius i de millorar la nostra execució en matèria ASG (ambiental, social i de govern corporatiu). Tot això amb una orientació a resultats clara i rigorosa, buscant la màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.

D'aquesta manera, Adif no només mira de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d'interès més directes, sinó que persegueix contribuir a metes concretes de desenvolupament sostenible d'acord amb l'Agenda 2030 dissenyada per les Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i pel Govern d'Espanya.


Projectes i iniciatives més rellevants en l'àmbit social i ambiental

Adif ha adoptat compromisos i impulsat nombrosos projectes i iniciatives dirigits a reforçar l'impacte positiu de l'empresa en la societat i el medi ambient. L'objectiu d'aquests projectes és reforçar la contribució a un model de societat més inclusiu, més ètic i transparent, i més responsable en la relació amb el medi i els recursos naturals.

INICIATIVES SOCIALS

INICIATIVES DE BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA 

 • Projecte GoODS:
  Integració dels ODS de l'Agenda 2030 de l'ONU en l'estratègia i la gestió de l'empresa
 • Nou model de reporting no financer:
  Millora de la informació no financera i integració en l'informe de gestió
 • Integració dels riscos ASG (ambientals, socials i de govern) en el model integral de gestió de riscos
 • Catàleg de compres responsables:
  Reforç dels criteris socials i ambientals en els processos de contractació

INICIATIVES AMBIENTALS

 • Pla de lluita contra el canvi climàtic d'Adif
 • Aportació de projectes a l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i al Pla d'Acció d'Economia Circular
 • Campanya de sensibilització ambiental "Angry kids"
 • Compra d'energia elèctrica verda amb certificats de garantia d'origen (GdO)
 • Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
 • Definició i implantació del projecte Ecomilla per fomentar la mobilitat sostenible a les ciutats associada a les estacions
 • Conversió a subestacions reversibles de 12 subestacions elèctriques de tracció de la xarxa convencional
 • Impuls d'un Pla d'Autoconsum a partir de fonts d'energia renovables
 • Elaboració i aprovació de la norma interna NAG 4-0-0.0 "Metodologia per a l'anàlisi del risc i adaptació als efectes del canvi climàtic"

PRESÈNCIA A FÒRUMS SOBRE RESPONSABILITAT EMPRESARIAL I SOSTENIBILITAT