Infraestructures i estacions

Passos a nivell

L'existència d'encreuaments de carreteres o altres vies de comunicació amb la via fèrria és un fet heretat del desenvolupament històric en la construcció d'aquestes infraestructures.

La xifra d'aproximadament 10.000 passos a nivell existents a mitjans dels 70 s'ha anat reduint notablement, i alhora s'ha anat evolucionant cap a la implantació de mesures de protecció en aquells passos que han seguit prestant servei.

El Pla de Seguretat en Passos de Nivell 2005-2012 del Ministeri de Foment contempla tant la supressió de passos a nivell com millores en la seguretat d'aquells que estan a l'espera de ser suprimits.

Per al compliment dels seus objectius, el Pla comprèn dos períodes d'aplicació que suposen un quadrienni cada un.

Per una banda, durant el quadrienni 2005 - 2008 se suprimiran 731 passos (els de risc més gran o nivell 1) i s'augmenta la seguretat de 545 passos.

Per altra banda, el quadrienni 2009 - 2012 fixa la supressió de 1.200 passos i s'augmenta la seguretat d'uns 1.301.

Adif du a terme aquesta activitat i aquests compromisos mitjançant el PROGRAMA DE SUPRESSIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DE PASSOS A NIVELL, que inclou els plans següents:

  • Protecció de passos a nivell
  • Supressió de passos a nivell
  • Actuacions complementàries de seguretat
  • Tractament de passos a nivell particulars

CLASSIFICACIÓ DE PASSOS A NIVELL

Els passos a nivell es classifiquen en funció dels sistemes de protecció de què estan dotats. Aquests alhora depenen d'uns paràmetres com ara la intensitat mitjana diària de vehicles de carretera i la circulació mitjana diària de trens.

SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL

L'eliminació progressiva de passos a nivell és una prioritat d'ADIF, gestionada segons la legislació establerta en aquesta matèria.

 

PROTECCIÓ DE PASSOS A NIVELL

Les instal·lacions de protecció de passos a nivell garanteixen la seguretat del trànsit viari i ferroviari.

Els passos a nivell es classifiquen en funció del sistema de protecció, segons si estan dotats de senyals fixos, senyals lluminosos i acústics, semibarreres, dobles semibarreres o barreres automàtiques o enclavades, etc.

A més a més, aquestes instal·lacions es poden complementar amb altres sistemes de control per tal de reforçar la seguretat:

  • Detectors d'obstacles a la calçada
  • Reducció de temps de tancament
  • Senyalització lluminosa a les plomes de les barreres
  • Paviment antilliscant de cautxú
  • Registradors d'esdeveniments
  • Concentració de la informació de les instal·lacions de protecció