Os nosos compromisos

Canal Ético

Código ético de Adif

O Código ético de Adif, aprobado polo Consello de administración, ten como obxectivo formalizar as pautas esperables de comportamento íntegro, responsable e transparente de todas as persoas que traballan en Adif, no desenvolvemento cotián dos seus labores e nas súas relacións profesionais.

O Código pretende traducir a comportamentos desexados os valores e principios corporativos de Adif, tomando como punto de partida a cultura da organización, a lexislación que lle é aplicable e o compromiso da entidade coa ética e a transparencia.


Canal Ético

O Canal Ético é a canle canal de comunicación entre Adif e os seus grupos de interese e coa sociedade en xeral para que calquera persoa poida notificar posibles incumprimentos do Código Ético e de Conduta.

Só se atenderán aquelas notificacións relacionadas co Código Ético e de Conduta de Adif.

Para as comunicacións que non estean relacionadas co Código Ético e de Conduta de teñen ao seu dispor as seguintes canles:

  • Comunicacionweb@adif.es
  • Sede electrónica (dispoñible na web). Oficina virtual para o acceso a información oficial e servizos en liña.
  • Oficina de Atención ao Cliente. Poderanse presentar reclamacións oficiais nos Libros de Reclamacións das estacións

Condicións de uso da Canle:

  • As mensaxes non deben contemplar palabras ofensivas.
  • Aceptaranse notificacións anónimas sempre que veñan acompañadas de evidencias y probas documentais
  • Adif aplicará os mecanismos necesarios para garantir tanto a confidencialidade do denunciante como o dereito ao honor das persoas que puidesen ser acusadas de contravir o código.
  • Responderase a todas as notificacións recibidas que cumpran os requisitos establecidos.

Formulario de notificacións

ADIF e ADIF ALTA VELOCIDAD implantaron unha nova plataforma informática para enviar notificacións, consultas, preguntar dúbidas e/ou presentar queixas relacionadas coa aplicación do noso Código Ético e de Conduta, así como para informar de calquera posible incumprimento ou vulneración contrario á ética, a legalidade e as normas polas que se rexen ambas as dúas entidades, á que se pode acceder a través da ligazón da parte inferior.

Esta plataforma de comunicación ofrécese a través da aplicación comercial Xperta aloxada en servidores que cumpren cos máis altos estándares de ciberseguridade, consonte o establecido no Esquema Nacional de Seguridade, e tamén cumpren con todos os requisitos do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a Lei Orgánica de Protección de Datos e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Todas as comunicacións realizadas a través desta plataforma de xestión da Canle Ética estarán cifradas e serán confidenciais. Tamén se permite a opción de realizar denuncias anónimas, non sendo obrigatorio identificarse no campo nome.  
Con todo, se o remitente desexa se lle comunique información acerca da xestión da súa notificación e a resolución do asunto obxecto desta, deberá facilitar un correo electrónico.

Prégase non utilizar a Canle Ética para realizar notificacións maliciosas, infundadas ou carentes de indicios que fundamenten a investigación, xestión e ulterior resolución dos presuntos incumprimentos notificados.