Os nosos compromisos

Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade

Nos últimos anos Adif evolucionou dun modelo de empresa no que a Responsabilidade Social Corporativa xogaba un papel relevante, pero complementario e, ás veces, separado da estratexia da entidade, a un modelo no que a estratexia de Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade é equivalente á Estratexia Empresarial. Deste xeito, o conxunto da estratexia e as operacións da entidade deben sustentarse na nosa responsabilidade como empresa perante a sociedade para contribuír deste xeito a un modelo de desenvolvemento que sexa realmente sostible.

Infografía explicativa da acción de Adif en responsabilidade corporativa

Desde esta visión, baseada na Responsabilidade Empresarial e orientada ao Desenvolvemento Sostible, deseñouse e despregouse unha estratexia que pon o foco na seguridade do sistema ferroviario, no desenvolvemento e xestión dunha rede que é quen de prestar un servizo ferroviario fiable, integrador e competitivo, e na sostibilidade como forma de garantir tanto a viabilidade financeira das nosas empresas como a xeración de impactos positivos e mellorar o noso desempeño en materia ASG (ambiental, social e de goberno corporativo). Todo isto cunha clara e rigorosa orientación a resultados, buscando a máxima eficacia e eficiencia na xestión dos recursos públicos.

Deste xeito, Adif non só trata de dar unha resposta eficaz ás demandas e expectativas dos nosos grupos de interese máis directos, senón que se persigue contribuír a metas concretas de desenvolvemento sostible de acordo coa Axenda 2030 deseñada por Nacións Unidas e presente nas políticas públicas impulsadas polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana e polo Goberno de España.


Proxectos e iniciativas máis relevantes no ámbito social e ambiental

Adif adoptou compromisos e impulsou numerosas iniciativas e proxectos dirixidos a reforzar o impacto positivo da empresa na sociedade e o ambiente. O obxectivo destes proxectos é reforzar a contribución a un modelo de sociedade máis inclusiva, máis ética e transparente, e máis responsable na súa relación co medio e os recursos naturais.

INICIATIVAS SOCIAIS

INICIATIVAS DE BO GOBERNO E TRANSPARENCIA 

 • Proxecto GoODS:
  Integración dos ODS da Axenda 2030 ONU na estratexia e xestión da empresa
 • Novo modelo de reporting non financeiro:
  Mellora da información non financeira e integración no Informe de Xestión
 • Integración de riscos ASG (ambientais, sociais e de goberno) no modelo integral de xestión de riscos
 • Catálogo de compras responsables:
  Reforzo dos criterios sociais e ambientais nos procesos de contratación

INICIATIVAS AMBIENTAIS

 • Plan de loita contra o cambio climático de Adif
 • Achega de proxectos á Estratexia Española de Economía Circular e ao Plan de Acción de Economía Circular
 • Campaña de sensibilización ambiental “Angry kids”
 • Compra de enerxía eléctrica verde con certificados de garantía de orixe (GdO)
 • Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos
 • Definición e implantación do proxecto Ecomilla para fomentar a mobilidade sostible nas cidades asociada ás estacións
 • Conversión a subestacións reversibles de 12 subestacións eléctricas de tracción da Rede Convencional
 • Impulso dun Plan de Autoconsumo a partir de fontes de enerxía renovables
 • Elaboración e aprobación da norma interna NAG 4-0-0.0 “Metodoloxía para a análise do risco e adaptación aos efectos do cambio climático"

PRESENZA EN FOROS SOBRE RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL E SOSTIBILIDADE