Facturación electrónica

Facturación de provedores

A partir do día 28 de xuño de 2017, tanto o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) como ADIF-Alta Velocidade, van implantar a recepción das facturas dos seus provedores en formato electrónico, así como realizar o tratamento centralizado e dixital das recibidas en formato papel.

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, vanse establecer procedementos administrativos e controis específicos que garantan a correcta xestión de devanditas facturas. Isto lévanos a requirir, de forma obrigatoria, datos adicionais sin os cales non será posible tramitar as facturas recibidas.


Os datos a consignar de forma obrigatoria nas facturas serán:

  • Número de contrato de ADIF en base ao que se emite a factura, o Código de Centro Xestor, para o caso de facturas de xestión sen contrato.
  • Enderezo de correo electrónico do responsable en ADIF desa relación comercial.

No caso de facturas que, ao non ter contrato, deba figurarse o Centro Xestor, por parte de ADIF/ADIF-Alta Velocidade débeselles facilitar a información correspondente ao mismo en cada encargo que se lles solicite.

ADIF e ADIF-Alta Velocidade poñen a disposición dos seus provedores, diferentes posibilidades de facturación electrónica:

  • 1.- Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
    Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, incluido el formato Facturae.
  • 2.- Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF asinado dixitalmente.
  • 3.- Acceso á Plataforma de Facturación online (Portal Web)
    Posibilidad de carga directa de facturas a través de Plataforma EDI.

Se están interesados en adherirse a algunha destas opcións ou precisan información adicional sobre o proceso de integración, deben dirixir a petición a ADIF a facturae@adif.es

Tamén poderán seguir enviando as súas facturas en formato papel, pero en todos os casos, os datos adicionais descritos serán de obrigado cumprimento. Neste caso, o enderezo de envío para as facturas en papel será o seguinte, non admitíndose facturas en enderezos distintos:

Adif

Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF)

Apartado de Correos 61243

28080 MADRID


Información para provedores de ADIF-Alta Velocidade: