Facturación electrónica

Facturación de provedores

Desde xuño de 2017, o Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF) implantou a recepción das facturas dos seus provedores en formato electrónico, permitindo realizar o tratamento centralizado e dixital das facturas recibidas.

Procedementos

Para o correcto desenvolvemento deste proceso, establecéronse procedementos administrativos e controis específicos que garantizan a correcta xestión de devanditas facturas. Isto lévanos a requirir, de forma obrigatoria, datos adicionais sin os cales non será posible tramitar as facturas recibidas.


Os datos a consignar de forma obrigatoria nas facturas serán:

 • Número de contrato de ADIF en base ao que se emite a factura, o Código de Centro Xestor, para o caso de facturas de xestión sen contrato.
 • Enderezo de correo electrónico do responsable en ADIF desa relación comercial.

No caso de facturas que, ao non ter contrato, deba figurarse o Centro Xestor, por parte de ADIF débeselles facilitar a información correspondente ao mismo en cada encargo que se lles solicite.

ADIF pon a disposición dos seus provedores, diferentes posibilidades de canles de entrada para as facturas

 • 1.- Intercambio Electrónico de Datos (EDI)
  Dispoñibilidade de factura electrónica en formato a integrar nos sistemas de ADIF, incluído o formato Facturae.
 • 2.- Recepción de facturas mediante correo electrónico, en formato PDF (un ficheiro PDF para cada factura) ao seguinte enderezo:
 • facturacion@adif.es
  Recoméndase que figure o NIF do emisor das facturas no asunto do correo electrónico, para facilitar a súa identificación. O envío das facturas por correo electrónico achega: maior rapidez no seu trámite, seguranza e trazabilidade de todo o proceso e sostibilidade medioambiental.
 • 3.- Acceso á Plataforma de Facturación online Posibilidade de carga directa de facturas a través dun Portal Web
  Tamén poderán seguir enviando as súas facturas en formato papel, pero neste canal de envío, non se pode garantir a súa trazabilidade. Neste caso, o enderezo de envío para as facturas en papel será o seguinte, non admitíndose facturas en enderezos distintos: Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), Apartado de Correos 61243, 28080 Madrid. Para iniciar a adhesión á canle de intercambio electrónico de Datos (EDI), deben dirixir a petición a ADIF a facturae@adif.es

Información para provedores de ADIF-Alta Velocidade: