Infraestruturas e estacións

Pasos a nivel

A existencia de cruzamentos de estradas ou outras vías de comunicación coa liña férrea é un feito herdado do desenvolvemento histórico na construción destas infraestruturas.

A cifra de aproximadamente 10.000 pasos a nivel existentes a mediados dos anos 70 foise reducindo notablemente ao tempo que se evolucionou na implantación de medidas de protección naqueles que seguiron prestando servizo.

O Plan de seguridade en pasos a nivel 2005 - 2012 do Ministerio de Fomento contempla tanto a supresión de pasos a nivel como melloras na seguridade daqueles que están á espera de ser suprimidos.

Para o cumprimento dos seus obxectivos, o Plan comprende dous períodos de aplicación que supoñen un cuadrienio cada un.

Por unha banda, durante o cuadrienio 2005 - 2008 suprímense 731 pasos (os de maior risco ou nivel 1) e elévase a seguridade de 545 pasos.

Por outra banda, o cuadrienio 2009 - 2012 fixa a supresión de 1.200 pasos e elévase a seguridade duns 1.301.

Adif leva a cabo esta actividade destes compromisos mediante o PROGRAMA DE SUPRESIÓN E MELLORA DA SEGURIDADE DE PASOS A NIVEL, que inclúe os seguintes plans:

  • Protección de pasos a nivel
  • Supresión de pasos a nivel
  • Actuacións complementarias de seguridade
  • Tratamento de pasos a nivel particulares

CLASIFICACIÓN DE PASOS A NIVEL

Os pasos a nivel clasifícanse en función dos sistemas de protección de que están dotados. Estes á súa vez dependen doutros parámetros como é o caso da intensidade media diaria de vehículos de estrada e a circulación media diaria de trens.

SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL

A eliminación progresiva de pasos a nivel é unha prioridade de ADIF, xestionada de conformidade coa lexislación establecida nesta materia.

PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL

A instalacións de protección de pasos a nivel garanten a seguridade do tránsito viario e ferroviario.

Os pasos a nivel clasifícanse en función do sistema de protección, segundo estean dotados de sinais fixos, sinais luminosos e acústicos, semibarreiras, dobres semibarreiras ou barreiras automáticas ou encravadas, etc.

Ademais, estas instalacións pódense complementar con outros sistemas de control co fin de reforzar a seguridade:

  • Detectores de obstáculos na calzada
  • Redución de tempos de peche
  • Sinalización luminosa nas plumas das barreiras
  • Pavimento antiescorregante de caucho
  • Rexistradores de eventos
  • Concentración da información das instalacións de protección