Els nostres compromisos

Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat

En els últims anys Adif ha evolucionat des d'un model d'empresa on la Responsabilitat Social Corporativa tenia un paper destacat, encara que complementari i a vegades independent de l'estratègia de l'entitat, fins a un model en el qual l'estratègia de Responsabilitat Corporativa i Sostenibilitat és igual a l'Estratègia Empresarial. D'aquesta manera, el conjunt de l'estratègia i les operacions de l'entitat han de sustentar-se en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per a contribuir d'aquesta forma a un model de desenvolupament que siga realment sostenible..

Infografia explicativa de l'acció d'Adif pel que fa a la responsabilitat corporativa

Des d'aquesta visió, basada en la Responsabilitat Empresarial i orientada al Desenvolupament Sostenible, s'ha dissenyat i desplegat una estratègia que posa el focus en la seguretat del sistema ferroviari, en el desenvolupament i la gestió d'una xarxa capaç de prestar un servei ferroviari fiable, integrador i competitiu, i en la sostenibilitat com una manera de garantir tant la viabilitat financera de les nostres empreses com la generació d'impactes positius i millorar el nostre acompliment en matèria ambiental, social i de govern corporatiu. Tot això amb una clara i rigorosa orientació a resultats i buscant la màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.

D'aquesta forma, Adif no tracta només de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d'interés més directes, sinó que es busca contribuir a aconseguir metes concretes de desenvolupament sostenible d'acord amb l'Agenda 2030, dissenyada per Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern d'Espanya.


Projectes i iniciatives més rellevants en l'àmbit social i ambiental

Adif ha adoptat compromisos i ha impulsat nombroses iniciatives i projectes dirigits a reforçar l'impacte positiu de l'empresa en la societat i el medi ambient. L'objectiu d'aquests projectes és reforçar la contribució a un model de societat més inclusiva, més ètica i transparent i més responsable en la seua relació amb el medi i els recursos naturals.

INICIATIVES SOCIALS

INICIATIVES DE BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA 

 • Projecte GoODS:
  Integració dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de l'ONU en l'estratègia i gestió de l'empresa
 • Nou model de notificacions de caràcter no financer:
  Millora de la informació no financera i integració en l'Informe de gestió
 • Integració de riscos ambientals, socials i de govern en el model integral de gestió de riscos
 • Catàleg de compres responsables:
  Reforç dels criteris socials i ambientals dins dels processos de contractació

INICIATIVES AMBIENTALS

 • Pla de lluita contra el canvi climàtic d'Adif
 • Aportació de projectes a l'Estratègia Espanyola d'Economia Circular i al Pla d'Acció sobre l'Economia Circular
 • Campanya de sensibilització ambiental «Angry kids»
 • Compra d'energia elèctrica verda amb certificats de garantia d'origen
 • Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
 • Definició i implantació del projecte Ecomilla per a fomentar la mobilitat sostenible a les ciutats associada a les estacions
 • Conversió a subestacions reversibles de 12 subestacions elèctriques de tracció de la xarxa convencional
 • Impuls d'un pla de consum propi a partir de fonts d'energia renovables
 • Elaboració i aprovació de la norma interna NAG 4-0-0.0 «Metodologia per a l'anàlisi del risc i adaptació a l'efecte del canvi climàtic»

PRESÈNCIA EN FÒRUMS SOBRE RESPONSABILITAT EMPRESARIAL I SOSTENIBILITAT