Facturació electrònica

Facturació de proveïdors

A partir del dia 28 de juny de 2017, tant l'Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) com ADIF-Alta Velocidad, van a implantar la recepció de les factures dels seus proveïdors en format electrònic, així com realitzar el tractament centralitzat i digital de les rebudes en format paper.

Procediments

Per al desenvolupament correcte d'aquest procés van a establir-se procediments administratius i controls específics que garantisquen la gestió correcta d'aquestes factures. Això ens du a requerir de manera obligatòria dades addicionals sense les quals no és possible tramitar les factures rebudes.


Les dades a consignar de manera obligatòria en les factures són:

  • Número de contracto d'ADIF en base al qual s'emet la factura, o Codi de Centre Gestor, per a les factures de gestió de contracte.
  • Adreça de correu electrònic del responsable en ADIF d'aquesta relació comercial.

En el cas de factures que, en no tenir contracte, haja de figurar el Centre Gestor, per part d'ADIF/ADIF-Alta Velocidad se'ls ha de facilitar la informació corresponent en cada encàrrec que se'ls sol·licite.

ADIF i ADIF-Alta Velocidad posen a disposició dels seus proveïdors, diferents possibilitats de facturació electrònica:

  • 1.- Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)
    Disponibilidad de factura electrónica en formato a integrar en los sistemas de ADIF, incluido el formato Facturae.
  • 2.- Recepció de factures mitjançant correu electrònic, en format PDF signat digitalment.
  • 3.- Accés a plataforma de facturació en línia (Portal Web)
    Posibilidad de carga directa de facturas a través de Plataforma EDI.

Si estan interessats en adherir-se a alguna d'aquestes opcions o necessiten informació addicional sobre el procés d'integració, han d'adreçar la petició a ADIF a facturae@adif.es

També podran continuar enviant les seues factures en format paper, però en tots els casos, les dades addicionals descrites són de compliment obligat. En aquest cas, l'adreça de tramesa per a les factures en paper és la següent, no s'admetran factures en altres adreces:

Adif

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Apartado de Correos 61243

28080 MADRID


Informació per a proveïdors d'ADIF-Alta Velocidad: