Infraestructures i estacions

Passos a nivell

L’existència d’encreuaments de carreteres o altres vies de comunicació amb línia fèrria és un fet heretat del desenvolupament històric en la construcció d’estes infraestructures.

La xifra d’aproximadament 10.000 passos a nivell existents a mitjan dels anys 70, s’ha anat reduint notablement al mateix temps que s’ha evolucionat en la implantació de mesures de protecció en els passos que han seguit en servei.

El Pla de Seguretat en Passos a Nivell 2005 - 2012 del Ministeri de Foment contempla tant la supressió de passos a nivell com les millores en la seguretat dels que esperen ser suprimits.

Per al compliment dels objectius, el Pla comprén dos períodes d’aplicació que suposen un quadrienni cadascun.

Per una banda durant el quadrienni 2005 - 2008 se suprimiran 731 passos (els de risc major o nivell 1) i augmenta la seguretat de 545 passos.

Por una altra banda, el quadrienni 2009-2012 fixa la supressió de 1.200 passos i augmenta la seguretat d’uns 1.301.

Adif porta a terme esta activitat i estos compromisos mitjançant el PROGRAMA DE SUPRESSIÓ I MILLORA DE LA SEGURETAT DE PASSOS A NIVELL, que inclou els plans següents:

  • Protecció de passos a nivell
  • Supressió de passos a nivell
  • Actuacions complementàries de seguretat
  • Tractament de passos a nivell particulars

CLASSIFICACIÓ DE PASSOS A NIVELL

Els passos a nivell es classifiquen en funció dels sistemes de protecció dels quals disposen. Estos, al seu torn, depenen d’altres paràmetres com ara la intensitat mitjana diària de vehicles de carretera i la circulació mitjana diària de trens.

SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL

L’eliminació progressiva de passos a nivell és una prioritat d’Adif, i està gestionada de conformitat amb la legislació establida en esta matèria.

PROTECCIÓ DE PASSOS A NIVELL

Les instal lacions de protecció de passos a nivell garanteixen la seguretat del trànsit viari i ferroviari.

Els passos a nivell es classifiquen en funció del sistema de protecció, segons disposen de senyals fixes, senyals lluminoses i acústiques, semibarreres o barreres automàtiques o enclavades, etc.

A més, estes instal lacions se poden complementar amb altres sistemes de control per tal de reforçar la seguretat:

  • Detectors d’obstacles en la calçada
  • Reducció de temps de tancament
  • Senyalització lluminosa en els braços de les barreres
  • Paviment antilliscant de cautxú
  • Registradors d’esdeveniment
  • Concentració de la informació de les instal lacions de protecció