Calp

Programa de càlcul de pèndols i mènsules per a la línia aèria de contacte

Eina informàtica que permet el càlcul dels pèndols i les mènsules necessaris en la infraestructura elèctrica ferroviària a partir d'una informació prèvia de disseny juntament amb una base de dades de materials i les característiques específiques.

Facilita la planificació, l'execució i el muntatge de la línia aèria de contacte amb els plànols corresponents.

Pèndols

Càlcul de pèndols per a la catenària de qualsevol mena de línia aèria de contacte.

Es poden parametritzar per a diferents tipus de cable i elements auxiliars.

 • Tipus de distribució:
  • Pendolat equipotencial.
  • Pendolat per parelles.
  • Pendolat amb distribució uniforme.
  • Pendolat amb distribució aleatòria.
 • Tipus de disseny:
  • Pendolat amb fletxa inicial.
  • Pendolat amb pèndol en Y.
  • Pendolat amb rendiment determinat en el braç de tirants.
  • Per a un fil de contacte o dos.
 • Càlcul de pendolat per a obertures en:
  • Agulles aèries (tangencials o creuades).
  • Seccionaments (seccionament i obertura d'elevació).

 

Facilita els resultats, gràficament i en l'informe, amb totes les dades associades.
El càlcul es pot fer per a obertures individuals i per a cantons complets, de manera que s'obté més precisió en el càlcul de la longitud dels pèndols en prendre com a referència la traça de la via (corba o recta).
Mènsules

El programa pot utilitzar materials de característiques diferents (acer, alumini…)

 • Treballa amb diferents configuracions d'elements i aïlladors.
  • Permet fer els càlculs segons diferents situacions pel que fa a la via, tant en el pla horitzontal (recta, corba, seccionament, etc.) com en el vertical (diferents altures de fil de contacte, diferents altures entre sustentador i fil de contacte).
 • Com a resultat s'obté el següent:
  • La configuració geomètrica de muntatge de mènsula.
  • Les cotes de muntatge de cada element que la compon.
  • Components horitzontals i verticals dels esforços als quals es troben sotmeses.
  • Fonamentacions necessàries per a suportar aquests esforços, amb solucions paral·lelepípedes i cilíndriques

​​​​​​​