Flexrail

Procediment i aparell de mesura de tensions longitudinals en carril de vies fèrries

imágen flexrail

El sistema permet conéixer la tensió longitudinal del carril sense necessitat d'efectuar-hi un tall. S'ha concebut per al control de qualitat dels treballs de neutralització dels carrils, quan se'n du a terme el muntatge, així com per a fer comprovacions en cas de deformació geomètrica de la via o després d'intervencions que hagen pogut alterar la distribució de tensions.

Procediment

Consisteix a aplicar una força vertical de magnitud variable al centre d'un tram de carril, una vegada alliberat de les fixacions i recolzat en dos corrons intermedis, amb la finalitat de mesurar el desplaçament que experimenta.

Es representa gràficament el binomi esforç-desplaçament i el pendent de la recta dibuixada, aplicada a una expressió matemàtica lineal, permet calcular la tensió longitudinal del carril en graus centígrads equivalents. Aquesta expressió matemàtica és funció del tipus de carril i de la distància del punt d'aplicació de la força vertical als suports intermedis i extrems del tram de carril.
A més, facilita el càlcul de la temperatura de lliure esforç del carril com a suma de la tensió longitudinal, en graus centígrads, anteriorment calculada, i la temperatura del carril obtinguda amb un mesurador homologat.

La temperatura de lliure esforç es compara amb la denominada de neutralització, mitjana aritmètica corregida de les temperatures màxima i mínima zonals. El procediment s'aplica amb temperatures de carril baixes, quan aquestes es troben per sota de la de lliure esforç.

Tensions que pateix el carril
 • Tensions residuals de fabricació. Concentrades principalment a la zona del cap, ja que aquesta té més massa i tarda, per tant, més temps a refredar.
 • Tensions residuals de soldadura. L'elevada temperatura de la soldadura genera tensions quan es refreda el carril.
 • Tensions degudes al trànsit ferroviari.
 • Tensions d'origen climàtic produïdes pels canvis tèrmics.
AvantatgesParàgraf de tipus destacat
 • Simplifica la realització del procés de mesurar la tensió longitudinal del carril.
 • Abarateix considerablement aquest procés, ja que no ha de fer un tall en el carril, tal com s'ha efectuat tradicionalment.
 • Minimitza l'aparició de garrots i de trencaments als carrils
 • Redueix el nombre de soldadures al carril
Equip
 • Cèdula de càrrega i visualitzador digital (en kg-força).
 • Calibre digital - desplaçament vertical (fletxa en mm).
 • Equip hidràulic: bomba manual i cilindre.
 • Plaques i corrons pel suport i desplaçament lliure del carril.