Sostenibilitat Ambiental

Gestió de la contaminació acústica

Mapa de ruido

La contaminació acústica és un dels efectes ambientals adversos generats a conseqüència de l'activitat ferroviària.

Adif i Adif-AV treballen per a minimitzar aquests efectes amb l'objectiu de fer compatible el desenvolupament del transport del ferrocarril amb la qualitat de vida de les poblacions de l'entorn ferroviari.

Mapes estratègics de soroll i plans d'acció

El soroll del trànsit ferroviari està regulat per la Directiva 2002/49/CE d'Avaluació i Gestió del Soroll Ambiental, les previsions bàsiques de la qual s'han incorporat a la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.

Aquesta Llei i el Reial Decret 1513/2005 que la desenvolupa, de 16 de desembre, exigeixen l'elaboració de Mapes Estratègics de Soroll (MES) i Plans d'Acció contra el Soroll (PAS) dels grans eixos ferroviaris, i s'entenen com a tals aquells trams ferroviaris que superen els 30.000 trens/any.

Els Mapes Estratègics de Soroll són un instrument dissenyat per a avaluar l'exposició el soroll ambiental de la població a conseqüència dels mitjans de transport i la indústria, i permeten determinar el nombre de persones exposades a valors superiors als objectius de qualitat acústica establits en la legislació vigent (Reial Decret 1367/2007).
​​​​​​​
Una vegada finalitzats els Mapes Estratègics de Soroll, es redacten els Planes d'Acció.
En aquests documents s'estudien detalladament les zones identificades en els Mapes Estratègics de Soroll que són susceptibles de superar els Objectius de Qualitat Acústica (OQA) i s'hi proposen les diferents mesures correctores per a aconseguir-los.

Adif va rebre l'encàrrec del Ministeri de Foment per a elaborar aquests documents, i aquest Ministeri es va reservar la competència per a la informació pública i per a l'aprovació administrativa.
En compliment de l'esmentada legislació, en la primera fase dels treballs es van estudiar els trams ferroviaris amb circulacions anuals superiors als 60.000 trens/any, i en la segona fase i successives es van incorporar la resta dels grans eixos ferroviaris (>30.000 trens/any).
Els Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció contra el Soroll es revisen i, en cas necessari, es modifiquen, almenys cada cinc anys.

Tercera fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció

Com en les fases anteriors, els trams que s'estudien s'han dividit en Unitats de Mapa Estratègic (UME), que han permés organitzar els diferents trajectes dins d'un itinerari ferroviari i donar continuïtat als trams, de manera que així es dota l'estudi de més funcionalitat i es facilita la comprensió del concepte d'eix ferroviari.
​​​​​​​La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d'Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d'Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

En el cas d'aquesta última fase s'han analitzat 1.277 km de la xarxa ferroviària, distribuïts en 28 Unitats de Mapa Estratègic:​​​​​​​​​​​​​​