Sostenibilitat Social

Promoció de la igualtat de gènere i la diversitat​​​​

Adif assumeix un fort compromís empresarial amb la igualtat de gènere i la col·loca dins les seues prioritats en l'àmbit de la gestió de persones, la cultura corporativa i el compromís social.

En Adif es treballa de manera decidida per a eliminar barreres i aconseguir la igualtat plenament efectiva amb horitzó 2030. Les dones estan infrarepresentades en tots els col·lectius professionals, especialment en els llocs relacionats amb funcions operatives vinculades a professions històricament masculinitzades; però també estan infrarepresentades, encara que significativament menys, en llocs d'estructura de direcció, on les dones amb prou faenes aconsegueixen el 21 % del total de professionals d'Adif.

L'aposta per una empresa diversa i inclusiva, en la qual la igualtat siga una realitat es materialitza en les iniciatives següents: