Validacions de productes ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Procediment per a la validació de productes ferroviaris

Títol
El "Procediment per a la validació de productes ferroviaris" té per objectiu regular la validació dels productes que s'han d'instal·lar en la Xarxa Ferroviària d'Interés General (RFIG), amb la finalitat de facilitar els mecanismes de contractació i control de qualitat. Totes les fases del procés a seguir per aconseguir la validació del producte es detallen en el procediment esmentat.
Els productes que necessiten validació són aquells que estan regulats per una especificació tècnica de referència, si es troba inclosa en la "Llista d'especificacions tècniques validables". AixÍ doncs, el procés de validació serà la demostració del compliment de requisits i assajos que apareixen en l'apartat corresponent de l'especificació tècnica, i, amb la finalització d'aquest procés de validació, passaran a formar part del "Registre de productes i empreses validades".
 

Per a iniciar un procés de validació nou d'un producte ferroviari, caldrà sol·licitar-ho mitjançant l'adreça de correu electrònic següent:

Responsive Image

Nota:

S'informa que Adif-Adif AV no té la consideració d'organisme avaluador de la conformitat acreditat, d'acord amb el que estableix el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, i aquesta homologació únicament té efectes per a Adif-Adif AV.

Enllaços

El procés de validació està regulat, en totes les fases, d'acord amb el procediment
Les especificacions tècniques que regulen productes i que apareixen en aquesta llista són a les que aplica el procés de validació.
La base de dades de normativa tècnica conté les especificacions tècniques referides a condicions sobre productes a instal·lar en via, de tots els subsistemes ferroviaris
Aquest registre recull tots aquells productes que han finalitzat el procés de validació favorablement.

Certificació de balast

imagen párrafo

Subministrament de balast:Procediment per a l'obtenció del Distintiu de Qualitat Adif (tipus 1 i 2)

El fet de tindre el Distintiu de Qualitat Adif és requisit indispensable per a poder optar a la contractació de subministraments de balast futurs. S'atorga a aquelles pedreres o centres productors de balast, en què es demostra que s'explota una roca amb les característiques geotècniques adequades, perquè el balast es comporte correctament en via, i una planta d'elaboració que reunisca les condicions requerides per a obtindre balast de qualitat.
​​​​​​​
Sol·licitud Distintiu de Qualitat Adif

Distintius de qualitat de les pedreres

Mapa de pedreres amb Distintiu de Qualitat Adif.
Prescripcions geotècniques i d'instal·lacions de fabricació
Control de qualitat de balastPresa de mostres i assajos
Plec de prescripcions tècniques per al subministrament i la utilització del balast