Calpe

Programa de càlcul de Pèndoles i Mènsules per a la línia aèria de contacte

Eina informàtica que permet el càlcul de les pèndoles i mènsules necessàries a la infraestructura elèctrica ferroviària a partir d’una informació prèvia de disseny al costat d’una base de dades de materials i les seves característiques específiques.

Facilita la planificació, l’execució i el muntatge de la línia aèria de contacte amb els seus corresponents plans.

Pèndoles

Càlcul de pèndoles per a la catenària de qualsevol mena de línia aèria de contacte.

Parametritzables per a diferents tipus de cable i elements auxiliars.

 • Tipus de distribució:
  • Pendolat equipotencial.
  • Pendolat per parelles.
  • Pendolat amb distribució uniforme.
  • Pendolat amb distribució aleatòria.
 • Tipus de disseny:
  • Pendolat amb fletxa inicial.
  • Pendolat amb pèndola en Y.
  • Pendolat amb rendiment determinat en el braç d’atirantat.
  • Per a un o dos fils de contacte.
 • Càlcul de pendolat per a obertures a:
  • Agulles aèries (tangencials o encreuades).
  • Seccionaments (seccionament i obertura d’elevació).

 

Facilita els resultats, gràficament i pel que fa a l’informe, amb totes les dades associades.
El càlcul es pot fer per trams individuals i per obertures completes, cosa que permet obtenir més precisió en el càlcul de la longitud de les pèndoles, ja que agafa com a referència la traça de la via (corba o recta).
Mènsules

El programa pot fer servir materials de diferents característiques (acer, alumini...)

 • Treballa amb diferents configuracions d’elements i aïlladors.
  • Permet fer els càlculs amb diferents situacions respecte de la via, tant en el pla horitzontal (recta, corba, seccionament, etc.) com en el vertical (diferents altures de fil de contacte, diferents alçades entre sustentador i fil de contacte).
 • Com a resultat s’obté:
  • La configuració geomètrica de muntatge de la mènsula.
  • Les cotes de muntatge de cadascun dels elements que la componen.
  • Components horitzontals i verticals dels esforços a què es troben sotmeses.
  • Els fonaments necessaris per suportar aquests esforços, amb solucions paral·lelepipèdiques i cilíndriques.