Validació de productes ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Procediment per a la validació de productes ferroviaris

Títol
El “Procediment per a la validació de productes ferroviaris” té l’objecte de regular la validació dels productes que s’han d’instal·lar a la xarxa ferroviària d’interès general (RFIG, per les seves sigles en castellà), per facilitar els mecanismes de contractació i control de qualitat.Totes les fases del procés que cal seguir per obtenir la validació del producte es detallen en el procediment esmentat.
Els productes que necessiten validació són els que estan regulats per una especificació tècnica de referència, si es troba inclosa a la “Llistat d’especificacions tècniques validables”. El procés de validació, doncs, serà la demostració de l’acompliment de requisits i assajos que apareixen a l’apartat corresponent a la seva especificació tècnica; i amb la finalització d’aquest procés de validació passaran a formar part del “Registre de productes i empreses validades”.
 

Per iniciar un procés de validació nou d’un producte ferroviari, cal sol·licitar-ho a través de l’adreça de correu electrònic següent:

Responsive Image

Nota:

S’informa que Adif/Adif AV no té la consideració d’organisme avaluador de la conformitat acreditat, de conformitat amb el que estableix el Reglament (CE) del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, i aquesta homologació únicament té efectes per a Adif/Adif AV.

Enllaços

El procés de validació està regulat, en totes les seves fases, d’acord amb el Procediment
Les especificacions tècniques que regulen els productes, i que apareixen en aquest llistat, són a les quals aplica el procés de validació
La base de dades de normativa tècnica conté les especificacions tècniques relacionades amb condicions sobre productes que s’han d’instal·lar a la via, de tots els subsistemes ferroviaris
Aquest registre recull tots els productes que han finalitzat el procés de validació favorablement

Certificació de balast

imagen párrafo

Subministrament de balast:Procediment per a l’obtenció del distintiu de qualitat Adif (tipus 1 i 2)

El fet de tenir el distintiu de qualitat Adif és un requisit indispensable per poder optar a la contractació de futurs subministraments de balast. S’atorga a les pedreres o els centres productors de balast en els quals es demostra que s’explota una roca amb les característiques geotècniques adequades, perquè el balast es comporti correctament a la via, i una planta d’elaboració que tingui les condicions requerides per obtenir balast de qualitat.

Sol·licitud distintiu de qualitat Adif

Distintius de qualitat de les pedreres

Mapa de pedreres amb distintiu de qualitat Adif.
Prescripcions geotècniques i d’instal·lacions de fabricació.
Control de qualitat del balast. Presa de mostres i assajos.
Plec de prescripcions tècniques per al subministrament i la utilització del balast.