Sostibilidade Ambiental

Xestión da contaminación acústica

Mapa de ruido

A contaminación acústica é un dos efectos ambientais adversos xerados como consecuencia da actividade ferroviaria.

Adif e Adif-AV traballan para minimizar estes efectos co obxectivo de facer compatible o desenvolvemento do transporte do ferrocarril coa calidade de vida das poboacións do medio ferroviario.

Mapas estrat��xicos de ruído e plans de acción

O ruído procedente do tráfico ferroviario está regulado pola Directiva 2002/49/CE de Avaliación e Xestión do Ruído Ambiental, cuxas disposicións fundamentais foron incorporadas á Lei 37/2003, do 17 de novembro, do Ruído.

A devandita Lei e o Real decreto 1513/2005 que a desenvolve, de 16 de decembro, esixen a elaboración de Mapas Estratéxicos de Ruído (MER) e Plans de Acción contra o Ruído (PAR) dos grandes eixes ferroviarios, entendendos como aqueles, tramos ferroviarios que superen os 30.000 trens/ano.

Os Mapas Estratéxicos de Ruído son un instrumento deseñado para avaliar a exposición ao ruído ambiental da poboación como consecuencia dos medios de transporte e da industria e permiten determinar o número de persoas expostas a valores superiores aos obxectivos de calidade acústica establecidos na lexislación vixente (Real Decreto 1367/2007).
.
Unha vez finalizados os Mapas Estratéxicos de ruído, elabóranse os Plans de Acción.
Nestes documentos estúdanse polo miúdo as áreas identificadas nos Mapas Estratéxicos de Ruído que son susceptibles de superar os Obxectivos de Calidade Aústica (OCA) e propóñense diferentes medidas correctoras para conseguilos.

Adif foi encomendado polo Ministerio de Fomento para preparar os devanditos documentos, reservando este a competencia para a información ao público e para a aprobación administrativa.
En cumprimento da lexislación mencionada, na primeira fase das obras estudáronse os tramos ferroviarios con circulacións anuais superiores a 60.000 trens / ano, e na segunda e posteriores incorporáronse o resto dos principais eixos ferroviarios (> 30.000 trens / ano).
Os mapas estratéxicos de ruído e os plans de acción de ruído revísanse e, se é necesario, modifícanse cada cinco anos polo menos.

Terceira fase dos mapas estratéxicos de ruído e plans de acciónn

Como nas fases anteriores, os tramos a estudar dividíronse en Unidades de Mapa Estratéxico (UME), que permitiron organizar as distintas rutas dentro dun itinerario ferroviario e dar continuidade ás seccións, proporcionando así ao estudo unha maior funcionalidade. e facilitando unha mellor comprensión do concepto do eixo ferroviario
A información sobre os mapas estratéxicos de ruído e os plans de acción de ruído das dúas primeiras fases está dispoñible no Sistema de información sobre a contaminación acústica (SICA) do Ministerio de Transición Ecolóxica e Desafío Demográfico (MITECO).

No caso desta última fase, analizáronse 1.277 km da rede ferroviaria, distribuídos en 28 Unidades de Mapa Estratéxico:​