Normativa tècnica

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacció i aprovació de la normativa tècnica
Les diferents administracions ferroviàries europees disposen de documents normatius que s'utilitzen per a l'homologació de productes ferroviaris i com a base tècnica en els contractes de subministrament, obra o servei.

Adif disposa d'un procés per a redactar i aprovar els documents normatius a partir de grups de treball de caràcter tècnic, formats per experts d'Adif i Adif AV en els diferents temes que cal desenrotllar, que es reuneixen a l'empara del Comité de Normativa.
El Comité de Normativa és l'òrgan executiu, integrat per vocals d'ambdós entitats, responsable de l'aprovació dels documents normatius tècnics, i es reuneix generalment cada sis mesos.

Actualitat

Responsive Image

Publicació de la nova edició de la Base de Preus d'Adif 2024

Adif posa a la disposició dels grups d'interés l'arxiu amb la base de preus de l'any en curs, amb la finalitat de garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte.
 
La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interés General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especialitats ferroviàries.
D'acord amb la vigent Llei 9/2017 sobre contractes del sector públic, l'Administració ha de cuidar que els pressupostos dels contractes que es formalitzen siguen adequats als preus del mercat. A més, l'Ordre FOM/3317/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les mesures específiques per a la millora de l'eficiència en l'execució de les obres públiques d'infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de Foment, estableix la necessitat d'actualitzar anualment els preus de referència. Per tot això, Adif va publicar el passat 19 de febrer una nova versió actualitzada de la BPA, labor que ha de dur a terme anualment.
 
Aquesta versió de la BPA és obligatòria per a tots els projectes la redacció dels quals s'inicie a partir del dia 19 de febrer i per a aquells que lliuren maqueta inicial a l'Àrea de Supervisió a partir del 19 de maig de 2024. Aquells projectes que es lliuren abans d'aquesta data, poden incorporar els nous preus a requeriment del Responsable del Contracte, encara que la seua aplicació no siga obligatòria.

Accés a la Base de Preus

Fase de consulta

S'inclouen en aquest espai propostes de nous documents, noves versions o modificacions dels documents normatius existents.

L'objecte de la fase de consulta pública, que s'allarga durant 30 dies naturals, és recollir, estudiar i valorar tots els suggeriments i les aportacions als documents normatius abans de la seua proposta per a aprovació pel Comité de Normativa d'Adif i Adif Alta Velocitat.

DOCUMENTS EN FASE DE CONSULTA:

Durant el termini estipulat, per a l'enviament de comentaris a l'esborrany o esborranys s'ha d'emplenar i escanejar el formulari PDF i adjuntar-lo per mitjà de la bústia que es mostra a continuació:
Recepció de notificacions sobre fases de consulta obertes de la normativa tècnica d'Adif
  • Anul·lar la subscripció                                                                                                                                                                                                                           
Adif no assumeix cap compromís amb tercers amb aquestes notificacions. Adif exclusivament garanteix el principi de transparència per mitjà de la mateixa publicació dels esborranys en fase de consulta en www.adif.es

Base de dades de normativa tècnica

Amb la finalitat de garantir els principis de transparència, accessibilitat universal i igualtat de tracte a què obliga la legislació vigent, Adif posa a la disposició dels grups d'interés la base de dades amb tota la documentació tècnica vigent i històrica. 

 Aquesta base de dades conté especificacions tècniques referides a condicions sobre productes que s'han d'instal·lar en la via, i normes que recullen pautes d'actuació per al disseny, la construcció, l'explotació o el manteniment de tots els subsistemes ferroviaris.

Base de preus d'Adif (BPA)

D'acord amb la vigent Llei 9/2017 sobre contractes del sector públic, l'Administració ha de cuidar que els pressupostos dels contractes que es formalitzen siguen adequats als preus del mercat. A més, l'Ordre FOM/3317/2010, de 17 de desembre, per la qual s'aprova la Instrucció sobre les mesures específiques per a la millora de l'eficiència en l'execució de les obres públiques d'infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de Foment, estableix la necessitat d'actualitzar anualment els preus de referència. Per a donar compliment a tot això, Adif fa pública la següent informació relativa a la Base de Preus d'Adif i Adif AV:

La Base de Preus d'Adif (BPA) integra els preus de les unitats d'obra, que serveixen de referència per a l'elaboració de projectes, obres i manteniment de la Xarxa Ferroviària d'Interés General gestionada per Adif i Adif AV en les diferents especials ferroviàries.

Mitjançant el Visor de la Base de Preus es podran visualitzar els preus de totes les unitats que integren la BPA.
Els criteris normalitzats per a l'ús de la Base de Preus d'Adif, així com les condicions d'actualització i entrada en vigor d'aquesta Base de Preus, es defineixen en la norma NAG 9-0-0.0 “Criteris generals d'ús de la base de preus d'Adif”.
La BPA és aplicable a tots els subsistemes ferroviaris d'Adif, cada un associat al seu mòdul corresponent. Els criteris aprovats, les modificacions i particularitats de cada mòdul es descriuen en la norma tècnica corresponent.

Plec de prescripcions tècniques particulars tipus d'Adif

Títol
El Plec de prescripcions de tècniques particulars tipus d'Adif (PPTA) acompanya les unitats d'obra i dona informació general de cadascuna sobre la descripció, les condicions d'execució i mesurament i l'abonament d'aquestes. Aquest plec s'ha de particularitzar per a cada projecte.

Comprovacions per a la compatibilitat ETCS i GSM-R

“Aquests documents responen al que requereix el REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2023/1695 de la Comissió de 10 d'agost de 2023, segons el qual els administradors d'infraestructures, amb el suport dels seus proveïdors ETCS i GSM-R per a la seua xarxa, han de presentar a l'Agència Ferroviària Europea, com a màxim el 28 de març de 2024, per a les línies equipades i en funcionament en aquesta data, la definició de les comprovacions necessàries en la seua xarxa de la compatibilitat tècnica entre els equips ETCS i de radiocomunicacions (GSM-R) de veu o dades a bord i les parts en terra dels subsistemes de CMS.”