Sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En els últims anys, Adif ha evolucionat des d'un model d'empresa en què la responsabilitat social corporativa tenia un paper destacat, encara que complementari i a vegades independent de l'estratègia de l'entitat, fins a un model en el qual l'estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és equivalent a l'estratègia empresarial. D'aquesta manera, el conjunt de l'estratègia i les operacions de l'entitat han de sustentar-se en la nostra responsabilitat com a empresa davant de la societat per a contribuir d'aquesta manera a un model de desenvolupament que siga realment sostenible.
Responsive Image
Des d'aquesta visió, basada en la responsabilitat empresarial i orientada al desenvolupament sostenible, s'ha dissenyat i desplegat una estratègia que posa el focus en la seguretat del sistema ferroviari, en el desenvolupament i la gestió d'una xarxa capaç de prestar un servei ferroviari fiable, integrador i competitiu, i en la sostenibilitat com una manera de garantir tant la viabilitat financera de les nostres empreses com la generació d'impactes positius i millorar el nostre acompliment en matèria ambiental, social i de govern corporatiu. Tot això amb una orientació clara i rigorosa als resultats i buscant la màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.
D'aquesta forma, Adif no tracta només de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d'interés més directes, sinó que es busca contribuir a aconseguir metes concretes de desenvolupament sostenible d'acord amb l'Agenda 2030, dissenyada per Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i el Govern d'Espanya.

Presencia en foros de responsabilidad corporativa y sostenibilidad

Agrupa a las entidades españolas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en el mundo.​​​​​​​
Organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Representante del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España.​​​​​​​
​​​​​​​Grupo de alto nivel donde los máximos ejecutivos de 25 compañías trasladan un mensaje de liderazgo empresarial en sostenibilidad.
A través de sus diferentes Comisiones de Trabajo (ODS, Sostenibilidad y Digitalización, Igualdad, Economía Circular) pretende ser un referente en el conocimiento, análisis, innovación, diseño y desarrollo de la RSE fomentando su integración en la estrategia de las organizaciones.

Sostenibilitat i medi ambient

En la seua activitat, Adif tracta de contribuir a la millora constant del medi ambient i el benestar socioeconòmic incorporant a la seua línia d'actuació i al seu model de gestió els valors que han d'orientar-ne les decisions estratègiques.
Per a Adif, el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que du a terme es troba clarament identificat en la visió, la missió i els valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030.

Dues línies d'actuació

Política ambiental

La política de medi ambient desenvolupa la visió, la missió i els valors de l'empresa i constitueix el document de màxim nivell quant al compromís ambiental d'Adif i Adif Alta Velocitat.

Memòries mediambientals

Tota la informació sobre els aspectes i l'acompliment ambiental de les activitats i els serveis que presta Adif es publica anualment en la memòria mediambiental.
Amb això, es dona compliment al requisit d'informar en matèria de medi ambient. Per a l'elaboració d'aquesta, s'han seguit les directrius de Global Reporting Initiative (GRI).

Ejercicio 2021

Gestió integral mediambientalPrincipals àrees d'actuació

Segons el Conveni de comanda de gestió subscrit per Adif i Adif-AV, el 9 de juliol de 2019, i publicat en el BOE el 8 d'agost de 2019, es realitza la comanda a Adif-AV de l'execució d'activitats de caràcter material o tècnic necessàries per a la gestió integral mediambiental (Annex n. 1), com a Òrgan Corporatiu de Medi ambient.

Sostenibilitat social 

La perspectiva social de la sostenibilitat radica per a Adif en la contribució a la cohesió de la societat i les accions per a millorar el benestar que du a terme la companyia tant per a les persones que formen l'empresa com per al conjunt dels ciutadans. Des de la responsabilitat corporativa que inspira tota l'estratègia, i com a part de la contribució a la sostenibilitat, Adif pretén generar un impacte positiu en la societat per mitjà de projectes i iniciatives que aporten valor social al nostre entorn, tenint en compte la necessitat d'avançar cap a un model social més inclusiu, solidari i ric culturalment.

Principals àrees d'actuació

Governança

Títol
Adif està compromés amb una gestió íntegra i transparent que siga responsable i eficient amb els recursos naturals i econòmics. El bon govern de l'organització garanteix una gestió responsable d'aquesta, els pilars de la qual són garantir el compliment normatiu, impulsar l'ètica empresarial en la cultura de l'organització (incidint especialment en tolerància zero amb la corrupció) i desenvolupar la transparència en la gestió.

Aspectes rellevants en bon govern i transparència:
 

  • Model corporatiu de compliment normatiu. Adif, des de l'any 2009, compta amb un Codi ètic i de conducta aprovat pel Consell d'Administració, actualitzat junt amb de la resta de polítiques i procediments que el desenvolupen l'any 2018 i 2019, tenint en compte els canvis legislatius i el procés de millora contínua del Model. Accés al Canal Ètic
  • Política corporativa de lluita contra el frau. S'aplica a tots els membres del Consell d'Administració, de l'alta direcció i, en general, sense excepció i qualsevol que siga el càrrec, responsabilitat, ocupació o ubicació geogràfica, a tots els treballadors i treballadores d'Adif. Declaració institucional de lluita contra el frau
  • Model de gestió integral de riscos. Permet establir canals d'informació apropiats que garantisquen una comunicació adequada per a impulsar una cultura de gestió proactiva dels riscos en tots els àmbits de la companyia mantenint nivells de risc coherents. En l'evolució del model corporatiu s'està realitzant l'anàlisi dels components ESG en el procés de revisió del mapa de riscos de l'Entitat.

Informes

Informe de gestió integrat. Des de 2018, en aplicació a la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, Adif inclou en l'Informe de gestió integrat l'estat d'informació no financera i el sotmet als mateixos criteris d'aprovació, depòsit i publicació dels comptes anuals (30 de març). La finalitat d'aquesta integració és implantar les tendències més avançades en matèria d'informació i transparència, donant més rellevància a la informació sobre resultats i impactes en la societat i el medi ambient, complementant de manera més equilibrada la informació financera que es continua reflectint en l'Informe de gestió.
Des de 2020, segons la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, es realitza una verificació externa per un tercer independent de l'estat de la informació no financera inclosa en l'Informe de gestió (estàndard ISAE 3000).

Estado de Información No Financiera (incluido en el Informe de Gestión)

Informe de Gestió (inclou la Informació Sostenible Corporativa)

Sobre les bases del Codi de bon govern (CNMV) en 2019 es va informar per primera vegada el Consell d'Administració de l'entitat sobre els indicadors més rellevants de la informació no financera i la contribució d'Adif als ODS (exercici 2020).
Informe de sostenibilitat. De 2006 a 2018, Adif va informar sobre els aspectes relacionats amb la sostenibilitat a través del seu informe de sostenibilitat, que es realitzava d'acord amb les directrius de la guia del Global Reporting Initiative, GRI, en les respectives versions anuals actualitzades.

Sostenibilitat econòmica

Informe de gestió integrat.

Des de l'any 2006 Adif ha estat publicant informes de sostenibilitat, que des de 2017 s'han sumat als economicofanancers sota la modalitat d'Informe de gestió integrat.

S'hi inclou l'estat d'informació no financera, sotmetent-se als mateixos criteris d'aprovació, depòsit i publicació que l'Informe de gestió.La periodicitat de la publicació és anual i té com a fonament reforçar la relació de confiança amb els grups d'interés sobre els quals impacta l'activitat de l'entitat.