Protecció de dades

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
La Constitució espanyola, en l'article 18.4, exigeix al legislador que limite l'ús de la informàtica per a garantir l'honor, la intimitat personal i familiar dels ciutadans i l'exercici legítim dels seus drets. Així doncs, el dret a la protecció de les dades de caràcter personal es converteix en un dret fonamental de tots els ciutadans.

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Registre d'activitats de tractament

De conformitat amb l'articule 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Adif, en qualitat de responsables del tractament, o si escau d'encarregats, i dins de les mesures de responsabilitat proactiva que estem implantant, publiquem en la nostra pàgina web l'inventari de les activitats de tractament de dades personals que realitzem, identificant, entre altra informació, qui tracta les dades, amb quina finalitat i quina base jurídica legitima el tractament.

Clàusules informatives

Emmarcat en el principi de transparència, comunicació i informació a l'interessat que estableixen tant el Reglament general de protecció de dades (RGPD) europeu com la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), i amb la finalitat d'informar els interessats d'una manera clara, concisa i de fàcil accés, tant sobre les condicions dels tractaments que els afecten com sobre les respostes als exercicis dels drets, a la pàgina web d'Adif publiquem les següents clàusules informatives en relació amb els nostres registres d'activitats de tractaments.

Drets dels interessats

ADIF té el deure, quan escau, de garantir els drets a les persones físiques titulars de dades personals en relació amb l'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, de conformitat amb els articles 15 al 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Sol·licituds per a l'exercici dels drets

L'afectat exercirà directament els drets d'accés, oposició, rectificació supressió i limitació de les seues dades de caràcter personal enfront del responsable del fitxer a través dels corresponents models de sol·licitud.

Aquestes sol·licituds es trobaran disponibles en tots els departaments o adreces on es puguen exercir els drets, així com en les següents adreces: pàgina web d'ADIF, secció "Sobre Adif", apartat "Transparència".

Model de sol·licitud per a l'exercici del dret d'oposició
Model de sol·licitud per a l'exercici del dret d'accés
Model de sol·licitud per a l'exercici del dret de rectificació
Model de sol·licitud per a l'exercici del dret de supressió
Model de sol·licitud per a l'exercici del dret de limitació del tractament

Dret d'informació

Informació bàsica sobre protecció de dades. Per a accedir a algun dels serveis oferits a través de la pàgina web www.adif.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades seran tractades per ADIF amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferits a través de la pàgina web www.adif.es. La base que legitima el tractament de les dades personals és l'interés públic o l'exercici de poders públics. No se cediran dades a tercers, tret que n'hi haja una obligació legal.

ADIF, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aporten, i n'evitarà l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat. ADIF tractarà aquestes dades d'acord amb les condicions determinades en aquest apartat i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars del servei corresponent. 

Així mateix, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació davant ADIF en la forma legalment prevista, dirigint la seua petició a l'adreça dpd.adif@adif.es o per correu postal a Calle Sor Ángela de la Cruz, 3-7ª Planta, 28020 - Madrid, acompanyant-hi una fotocòpia del DNI o passaport.
 

Podeu exercir aquests drets enviant una comunicació escrita al responsable del tractament de protecció de dades, les dades de contacte del qual podeu trobar en l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?". Així mateix, podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades, si desitgeu aclarir algun aspecte relacionat amb el tractament de les vostres dades, a través del compte de correu electrònic: dpd.adif@adif.es

En el cas que no estigueu conformes amb la resposta facilitada per ADIF en l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o davant de qualsevol altra autoritat de control competent en matèria de protecció de dades de la Unió Europea.