Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif, previ a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto constructivo de nueva configuración de andenes como consecuencia de la eliminación de los bloqueos telefónicos Ferrol-Ortigueira".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, “Proyecto Básico para la implantación del esquema 4+4+2 en la estación de Atocha Cercanías”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, delProyecto Básico de la Ampliación de la Red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real. Fase 1. Infraestructura, Vía Y Línea Aérea de Contacto.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente sobre el río Arga. Línea Zaragoza-Alsasua, tramo Carrascal-Irurzun, p.k. 176+682"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del “Proyecto Constructivo de ampliación de la longitud útil de vía a 750 m del apartadero de Salteras. Infraestructura, Vía y Electrificación. Línea Sevilla-Huelva".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción para el incremento de capacidad del tramo: Nudo de Pinar de Las Rozas-Estación de Las Matas, en la línea Madrid-Hendaya. Vía y electrificación".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Cubrimiento sin Modificación de la rasante de vías delas Líneas R2/R8 de Cercanías de Barcelona, entre las calles Josep Umbert i Ventura y Agustí de Vinyamata, sector 110-b".

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 240ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y CATENARIA. TRAMO: XÀTIVA L'ALCUDIA DE CRESPINS. PLAN NÚCLEO DE CERCANÍAS VALÈNCIA/CASTELLÓ (2017/2025)", en los términos municipales de Canals y Xátiva(Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 244ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO BÁSICO DEL ACCESO A LA TERMINAL T4 DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ EN ANCHO ESTÁNDAR", en el término municipal de MADRID (Madrid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de La Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 243ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO MODIFICADO Nº3 DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN RED ARTERIAL FERROVIARIA DEVALLADOLID.VARIANTE ESTE.PLATAFORMA" en el término municipal de VALLADOLID (VALLADOLID).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 232ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS RESULTANTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRAEL RUIDO. FASES I Y II. ÁREA Nº 3A. ZONA ESTE. VALENCIA YCASTELLÓN" en los términos municipales de Alboraya, Albuixech, Alfafar, Benetússer, Benifaió, Massanassa, Meliana, Puçol, Sagunto, Sedaví, Silla, Valencia (Valencia) y Xilxes (Castellón).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 241ADIF2198, motivado por las obras de "Proyecto constructivo de ampliación de 750 m. a 1300 m. de longitud útil de estacionamiento y apartado de trenes en la estación de Osorno. Línea Palencia-Santander. T.M. Osorno la Mayor (Palencia)", en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 242ADIF2198 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Mejora de Trazado entre el PK 13+000 y el PK 58+780 de la línea Torralba-Soria" en los términos municipales de Adradas, Alcubilla de las Peñas, Almazán, Coscurita y Morón de Almazán (Soria).

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació ordinària d'impacte ambiental de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i realitzat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del “Proyecto de construcción para la actualización de infraestructuras de protección civil y seguridad de los túneles del Garraf. Línea Madrid (Chamartín)-Barcelona-Francia”.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por el que se somete a información pública el Proyecto de electrificación del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.