Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d'aquests enllaços:

Informació pública d'expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seua funció social, i que ningú pot ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d'utilitat pública o interés social, mitjançant la indemnització corresponent i d'acord amb el que es disposa en les lleis.
Per a garantir els drets dels ciutadans davant de les actuacions de les administracions públiques s'han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d'informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del reglament corresponent (Decret de 26 d'abril de 1957).

Informació pública d'estudis i projectes tècnics

Tràmit d'informació pública d'Adif, previ a l'aprovació d'un projecte per a declarar la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per la seua execució, amb l'objecte que qualsevol persona puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar possibles errors de la relació que es publica en l'anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Aparcamiento Subterráneo en la Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivopara la adaptación normativa y de contenido del Proyecto Constructivo de paso subterráneo en la Estación de Cantillana (Sevilla)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel nº26 (P.K. 13/372) de la Línea RFIG 764 Baiña- Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias).".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 395/420 de la línea Palencia – A Coruña. Término municipal de Sarria (Lugo)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel P.K. 148/000 de la línea Tarragona – Barcelona - Francia. Término municipal de Llinars del Vallès (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 310+850 Y311+000. Línea Lleida Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK 306+820 y 307+100.Línea Lleida-Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 328+800 Y 329+530. Línea Lleida-Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para las medidas correctoras hidrogeológicas de la LAV Barcelona-Figueres a su paso por Vallbona (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Supresión del Paso a Nivel del PK 131/997 de la Línea Teruel –Sagunto. Término Municipal de Teruel"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyecto de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 –Bifurcación Teruel – Sagunto. Tramo: Zaragoza – Teruel. Túneles"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Construcción para la Mejora de las Condiciones de Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 –Bifurcación Teruel – Sagunto. Tramo: Teruel – Sagunto. Pasos Superiores"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del pk 30/895 de la línea240 Sant Vicenç de Calders – L’Hospitalet de Llobregat. T.M. de Bellvei(Tarragona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo de racionalización de la Estación de Medina del Campo"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación la "Adaptación del Proyecto de ejecución de un apeadero de cercanías en La Tenería (Pinto)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches dela línea 520 Ciudad Real – Badajoz".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto Básico para la remodelación de la estación sub-terránea de Cercanías de Aluche
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto básico para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
"Proyecto Constructivopara la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Xàtiva-Ontinyent"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)”.

Informació pública d'expropiacions

Tràmit d'informació pública d'un expedient d'expropiació forçosa incoat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l'expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguen formular les al·legacions que consideren oportunes a aquest expedient d'expropiació, i convoquen, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l'alçament de les actes prèvies a l'ocupació al lloc, els dies i les hores que s'indiquen.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 245ADIF2198 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de ampliación de la longitud útil de vía a 750 m del Apartadero de Salteras. Infraestructura, Vía y Electrificación. Línea Sevilla-Huelva", en los términos municipales de Salteras y Valencina de la Concepción (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 272ADIF2298 motivado por las obras del "PROYECTO BÁSICO DE LA PROLONGACIÓN DE LAVARIANTE DE LA PUEBLA DE SAN JULIÁN DE LA NUEVA LÍNEA DEALTA VELOCIDAD ORENSE - MONFORTE DE LEMOS - LUGO", en los términos municipales de Sarria y Láncara (Lugo)

Informació pública d'avaluació ordinària d'impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure, la protecció i  preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per a garantir aquesta obligació està en el procés d'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguen tindre efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
Igualment, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d'avaluació ordinària d'impacte ambiental de projectes, per a aquells casos contemplats en l'article 7

Informació pública de projectes i estudis d'impacte ambiental

Tràmit d'informació pública de projectes, l'autorització del qual correspon a ADIF en qualitat d'òrgan promotor i substantiu d'aquests, previ a l'aprovació i realitzat als efectes i en la forma previstos en l'article 36 de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental