Accessibilitat en estacions de viatgers

Lorem ipsum

Amb la finalitat de facilitar el trànsit per les nostres estacions a tots els viatgers, en general, i, sobretot, a aquells amb discapacitat o mobilitat reduïda, hi ha tot un conjunt de mesures i serveis que tenen per objectiu aconseguir l'accessibilitat universal a les nostres estacions i als serveis ferroviaris que s'hi presten.

Servei Acerca

Servei Acerca

És un servei d'atenció i assistència a viatgers amb discapacitat o mobilitat reduïda que Adif posa a la disposició dels clients del ferrocarril. Es tracta d'un servei personalitzat que orienta, informa i facilita al viatger l'accés i el trànsit per les estacions, així com l'assistència en la pujada i baixada dels trens.

Oficina Central de Asistencia

Estacions més còmodes, més accessibles i més modernes

L'accessibilitat universal és una de les línies d'actuació bàsiques en la prestació dels serveis ferroviaris. Així, els plans de millora i modernització en estacions contribueixen a complir l'objectiu d'Adif de fer de les infraestructures i instal·lacions ferroviàries un espai cada vegada de més valor per a la ciutadania, generador de benestar, progrés i cohesió social.

Els plans de modernització d'estacions es desenvolupen segons quatre línies d'actuació principals:

1.       Rehabilitació i modernització d'edificis de viatgers

2.       Millora de l'accessibilitat

3.       Increment de la seguretat

4.       Actuacions mediambientals

Responsive Image
Bandes de proximitat i franges grogues a la vora d'andana
Responsive Image
Millora d'accés i entorns
Responsive Image
Passos de cautxú antilliscant entre andanes
Aparcaments accessibles
rampes i ascensors en andanes
il·luminació amb energia solar
Centre d'atenció i informació d'Adif

91 243 23 43

24 hores al dia els 365 dies de l'any