Aplica

Eina informàtica de simulació de marxes, càlcul de distància de frenada, càlcul de rampes característiques i càlcul de velocitats màximes i peralts

El sistema Aplica és un programari format per quatre mòduls independents que, basat en la normativa espanyola i europea, du a terme càlculs físics i matemàtics per a ajudar a prendre decisions en el disseny, el desenvolupament i la comprovació dels paràmetres aplicats en l'explotació ferroviària

Rampes característiques

Única eina del mercat que permet obtindre les rampes característiques d'un traçat i que es pot parametritzar per a qualsevol ample de línia.

Especial interés per a línies amb tràfic de mercaderies, ja que permet obtindre els quadres de càrregues màximes per a cada material i línia amb els càlculs realitzats

Simulació de marxa de trens / Dinàmica-cinemàticaParàgraf de tipus destacat

Eina per al càlcul de marxes de trens, mínimes i comercials, i per a l'estimació d'energia consumida i retornada per un tren.

Permet comprovar marges de temps en marxes comercials i calcular marxes amb criteris d'eficiència energètica.

Dades contrastades amb aplicacions operatives en ADIF i amb mostrejos de camp (*).

(*)  Velocitat
     Acceleració
     Força de tracció
     Força resistent a l'avanç
     Energia i potència requerides pel tren
     Energia i potència retornades a la xarxa per frenada regenerativa
     Restriccions de via (túnels, zones neutres, etc.)
Distàncies de frenada

Distàncies de frenada d'urgència i servei per a detenció total segons declivi.

Distàncies entre senyals de velocitat limitada segons declivi.

Peralts i velocitats màximes

Velocitats en funció del peralt i a la inversa.

Permetent aplicar la condició d'equilibri total.

Paràgraf de tipus destacat

Tots els algorismes de simulació i càlcul estan programats en codi VBA sobre Excel, i s'utilitza el mateix Excel en la construcció de la interfície d'usuari.

Resulta senzill i intuïtiu treballar amb APLiCA® perquè es disposa d'eines habituals de modificació de dades (tallar, copiar, apegar, etc.). La compatibilitat amb les eines d'Office és completa, ja que es generen els resultats en format Excel.

Característiques

Simulació de marxa dels trens:

Es calculen temps de recorregut, velocitats, energia consumida i regenerada, així com altres magnituds associades a la circulació d'un tren a marxa mínima a una línia ferroviària. Aplicació de criteris fitxa UIC 45-1.

Distàncies de frenada:

Segons les normes tècniques de circulació Renfe NTC 020.95 de l'any 1995 i NTC 021 de l'any 1997.

Rampes característiques:

Es determinen les rampes característiques d'un trajecte de línia determinat segons el mètode general de càlcul descrit en la norma NT-GGC-6 de data 01/05/2001

Peralts i velocitats màximes:

Es calcula tant la velocitat màxima de pas per corba com el peralt mínim que permet la circulació a la velocitat especificada, tenint en compte les dades de la línia i les restriccions que han de complir-se. Velocitats en funció del peralt i a la inversa. Permetent aplicar la condició d'equilibri total per a més estabilitat