Sostenibilitat i Medi Ambient

Control del Sistema de Gestió Ambiental

Vías y tendido eléctrico brillan en el amanecer de esta imagen

Per a Adif, el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que du a terme es troba clarament identificat en la visió, la missió i els valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030

Adif i Adif-AV compten amb la Certificació GA-1999/0142 del seu Sistema de Gestió Ambiental segons Norma UNE-EN ISO 14.001:2015, emesa per AENOR amb data NOVEMBRE de 1999, en la qual s'inclouen les activitats següents:

  • La gestió del manteniment de la plataforma, les vies i les instal·lacions ferroviàries.

  • L'explotació de les estacions de viatgers i centres logístics de mercaderies.

  • L'administració de la circulació i la gestió de la capacitat en la Xarxa Ferroviària d'Interés General.

  • La gestió de Depòsits de Combustible.

  • Control i vigilància del compliment de les condicions ambientals establides en les DIA, en els Plans de Vigilància Ambiental i requisits aplicables en les activitats de construcció d'infraestructura i instal·lacions ferroviàries.

  • La direcció i coordinació de la redacció d'estudis i projectes de la infraestructura i les instal·lacions ferroviàries.

Aquesta certificació suposa la integració del medi ambient en la gestió d'ambdues companyies, al mateix temps que:

  • Ofereix la possibilitat de sistematitzar el control operacional dels aspectes ambientals generats en cadascuna de les activitats desenvolupades.

  • Contribueix al desenvolupament sostenible mitjançant la protecció del medi ambient, el compliment dels requisits legals i altres requisits d'aplicació i la millora de l'acompliment ambiental.

Considera la perspectiva de cicle de vida de cadascuna de les activitats desenvolupades, així com els riscos i les oportunitats relacionats amb els aspectes ambientals, el context de l'organització i les necessitats i expectatives de les parts interessades

Política ambiental d'Adif i Adif-AV

La Política de Medi Ambient desenvolupa la visió, la missió i els valors de l'empresa i constitueix el document de màxim nivell quant al compromís ambiental d'Adif i Adif Alta Velocitat.

Sobre la base d'això, Adif i Adif-AV assumeixen per a la seua gestió ambiental, els compromisos següents en la seua política ambiental:

Compromís ambiental d’Adif i Adif Alta Velocitat