Sostenibilitat i Medi Ambient

Gestió de residus

Assegurament del compliment legal mediambiental en matèria de gestió de residus

Adif i Adif-AV duen a terme les activitats de construcció, manteniment i explotació de les infraestructures ferroviàries. En el desenvolupament d'aquestes activitats, es pot generar una variada tipologia de residus, i estan subjectes a les obligacions incloses en la normativa d'aplicació vigent.

En relació a aquestes obligacions, i sobre la base del Conveni d'Encàrrec, la Subdirecció de Medi Ambient d'Adif i Adif Alta Velocitat s'encarrega de les actuacions següents:

  • Coordina, de manera centralitzada, les qüestions relatives a la gestió de la major part dels Residus Perillosos produïts (excepte aquells que per les seues característiques de composició, volum o ubicació no és factible). Per a això, organitza les retirades amb caràcter semestral des dels Centres d'Emmagatzematge de Residus Perillosos (CAR) que ho sol·liciten. Així mateix, i prèvia sol·licitud de les Àrees d'Activitat, gestiona retirades amb caràcter extraordinari, així com la retirada d'aquells residus perillosos que es produïsquen en llocs diferents dels CAR i que, per raons d'ubicació i/o manipulació, no pogueren ser-hi traslladats a cap.

  • Realitza la tramitació documental amb els Organismes Públics competents en relació amb aquesta gestió de Residus Perillosos.

  • Tramita la legalització i el seu manteniment davant de les Comunitats Autònomes dels centres productors de residus, tant dels CAR com d'altres centres que les àrees d'activitat sol·liciten.

  • Manté arxius centralitzats d'informació en relació amb la producció i gestió de residus perillosos, i elabora Informes de Gestió que recullen dades relatives a les retirades gestionades de forma centralitzada, així com informació estadística sobre l'evolució en la gestió de Residus Perillosos. Elabora indicadors de gestió de residus en Adif i Adif Alta Velocitat.

  • Desenvolupa, en col·laboració amb les àrees operatives que coordinen les activitats productores, la normativa interna que regula les actuacions en relació a la producció i gestió dels residus. És també òrgan de consulta i assessorament en aquestes qüestions, així com nexe entre Adif i/o Adif-AV, i els òrgans competents de les CCAA i l'Estat.

Totes les actuacions en matèria de gestió de residus parteixen de l'enfocament d'una gestió global, des de la producció com a conseqüència de la utilització de matèries primeres o la gestió de processos, fins al control de la gestió final, de manera que es contribueix al tancament del cicle en un context d'economia circular.