ICECOF

Sistema de gestió de la informació per a ajuda a la coordinació de l'operació ferroviària

ICECOF és un sistema de supervisió i control de compliment dels compromisos de puntualitat de l'operació ferroviària.

Possibilita el registre i l'anàlisi de les causes i els efectes de les incidències en la circulació i facilita els indicadors de comportament de la infraestructura. S'ha desenvolupat amb tecnologia web perquè s'utilitze des de qualsevol ubicació.

Registra i subministra tota la informació que puga posar en risc l'execució del pla d'explotació comercial i alimenta els quadres de comandament i indicadors de qualitat de servei de transport ferroviari.

Adaptable a la gestió del transport per carretera i aeroportuària.

Gestió d'incidències
 • Permet diferenciar les incidències, classificades per tipus, subtipus, codi d'alarma i la resolució d'aquestes, del tràmit global posterior que determinarà les seues causes, solucions aplicades, imputacions, etc.
 • Reconeix la localització precisa de la incidència en la xarxa ferroviària i identifica el lloc de comandament, banda de regulació, punt de regulació i PK.
 • Registra totes les accions i recursos utilitzats en el restabliment del servei o serveis afectats, l'impacte en la circulació i les mesures adoptades per a mitigar-ne els efectes.
 • Integració amb sistemes de regulació.
Gestió de limitacions temporals de velocitat
 • Registre directe a través d'interfícies amb altres sistemes. Ubicació en l'espai i en el temps sobre la malla de circulació o sobre el mapa d'inventari de la xarxa.
 • Anàlisi comparativa de temps d'obra concedits (TOC).
 • Publicació de les limitacions temporals de velocitat (LTV) per a reduir l'impacte en la circulació dels trens.
Gestió de peticions de treballs
 • En funció de les característiques (horari, sistemes afectats, urgència, etc.), el sistema gestiona les sol·licituds de treballs de manteniment de les diferents empreses contractistes, la documentació associada a aquests treballs i les autoritzacions corresponents. Des de la seua ubicació, cada empresa pot gestionar la sol·licitud.
 • Estableix sistemes d'alerta en la comunicació amb les empreses, garantint la compatibilitat dels treballs que s'han de fer amb l'explotació ferroviària i amb el període de temps concedit.
Implantació d'ICECOFParàgraf de tipus destacat
 • Mèxic – FFCC Suburbanos
 • el Marroc – ONCF
 • Espanya – Adif
 • Aràbia Saudita / Haramain
Llicenciat a: