Neobalast

Balast desagregat amb durabilitat i resistència a la fragmentació millorada i procediment d'obtenció d'aquest

L'objectiu fonamental del projecte és doble:

 • Dotar de més prestacions el balast, tant natural com reciclat, agregant-li partícules de pneumàtics fora d'ús, i el vol d'aquest a alta velocitat.
 • Desenvolupar un tractament que permeta reutilitzar balast reciclat o àrids de rebot, i els dote de propietats noves que complisquen amb la normativa.
Avantatges i propietats

Aquest projecte és complementari als quals puguen conéixer-se, ja que afig un altre tipus d'avantatges i propietats:

 • L'avantatge principal és aconseguir l'allargament de la vida útil del balast.

 • També es pretén millorar les prestacions antivibratòries i antisoroll, per la qual cosa es podria reduir considerablement l'ús de mantes elastomèriques o soles en bases de travesses, etc.

 • També seria beneficiosa la reducció de costos en explotació de pedreres, transport de material i obertura d'abocadors.

 • Reciclatge de balast: Es reaprofita balast que no compleix granulometria,  se li dona un nou ús; abans es podia reaprofitar només com a àrid per a plataformes o farciments.

 • Nou ús de NFU en capes de balast. En altres estudis i projectes s'ha utilitzat en capes de subbalast o altres ferms.

 • Hi ha altres estudis de balast artificial prefabricat que només aplicaria a algunes localitzacions puntuals. La solució que es proposa seria totalment compatible amb les diferents alternatives de balast prefabricat, augmentant-ne les prestacions i millorant-ne un dels punts febles com és la resistència superficial.

Paràgraf de tipus destacat

 

El tractament proposat és una solució alternativa, que pel que fa a la prestació se situaria entre la via amb balast natural i la via en placa, incorporant les qualitats del balast i millorant les prestacions quant a durabilitat, resistència, comportament davant de vibracions i soroll.

El recobriment pretén millorar aquestes propietats.

 

 

Millores econòmiques i tecnològiques

La posada en producció a escala industrial del balast d'altes prestacions comportarà els avantatges següents:

 • Augment de la vida útil respecte al balast natural.

 • El preu de producció serà un cost relativament estable.

 • La implantació d'unitats de producció en punts estratègics o de centrals de producció de menor grandària a peu d'obra. És un factor important econòmicament, per reducció dels costos de transport.

Millores ambientals
 • Evita l'obertura de pedreres de roca noves d'important impacte ambiental.
 • Es basa en la reutilització i el reciclatge d'altres materials, la qual cosa permet sinergies amb els esforços de la indústria de valorització de NFU.
 • Com que es pot fabricar a plantes localitzades, es pot reduir l'efecte contaminant del transport del material.

 

Per aconseguir que aquests àrids complisquen amb les especificacions per al seu ús com balast, es tractaran amb un recobriment de partícules obtingudes de pneumàtics fora d'ús, i tot això ho van unir amb un aglutinant.

Compartida amb: