Fotografia i treballs audiovisuals

en instal·lacions i dependències d'Adif

Aquesta pàgina disposa de la informació necessària per a fer fotografies o treballs audiovisuals en estacions o altres instal·lacions d'Adif.
  • Si el treball que vols dur a terme és de caràcter professional o per a oferir un servei audiovisual a una empresa, per favor, llig atentament les indicacions que es mostren a continuació.
  • Si, com a aficionat a la fotografia i al ferrocarril, vols fer fotos o gravar vídeos per a ús propi o, en tot cas, sense ànim de lucre, consulta l'apartat de Treballs personals d'aficionats a la fotografia i al ferrocarril en aquesta mateixa pàgina.
 

Treballs de caràcter professional

Mitjans de comunicació

Sol·licitud d'autorització d'enregistrament o presa de fotografies per a treballs amb caràcter exclusivament informatiu.

Dades a consignar en la sol·licitud:

  • Noms complets i número de DNI de les persones que hagen de dur a terme el treball.
  • Data prevista per a la realització
  • Objecte o finalitat del treball o reportatge
  • Telèfon i persona de contacte
NOTA: L'autorització tindrà validesa únicament per al període en el qual s'haja de portar a terme la labor professional en les instal·lacions ferroviàries corresponents.
És imprescindible indicar el mitjà de comunicació per al qual se sol·licita permís per a la realització del treball.
Rodatges cinematogràfics o televisius, espots, documentals…

En la secció de Rodatges pots sol·licitar l'autorització per a la realització de treballs professionals o d'investigació (rodatges cinematogràfics o televisius, espots, treballs sobre tecnologia ferroviària, etc.) que requerisquen enregistraments o presa de fotografies en instal·lacions d'Adif. També coneixeràs les tarifes aplicables.

Disposes d'un cercador de localitzacions que pot ser d'interés per al teu projecte. Aquests espais estan classificats per tipologia i ubicació geogràfica. El cercador disposa també d'un filtre d'etiquetes que recullen algunes característiques que agrupen les instal·lacions segons els requisits del projecte.

Coordinació i gestió amb altres empreses relacionades amb el ferrocarril

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles també disposa de localitzacions d'interés singular per a rodatges, esdeveniments i treballs audiovisuals, com són els seus museus ferroviaris, els trens que s'hi acullen i el Palau de Fernán Núñez.

Treballs personals d'aficionats a la fotografia i al ferrocarril

Títol

No caldrà que els particulars que vulguen fer fotografies a les zones privades d'ús públic de les principals estacions ferroviàries d'Adif tinguen permís previ.

Encara que les fotografies les facen aficionats, aquells reportatges la temàtica dels quals no siga d'índole ferroviària o relacionada amb el ferrocarril en general necessitaran un permís específic i es poden considerar treballs professionals.

Així mateix, no es contemplen com a “fotografia d'aficionats”, i per tant s'entendran com a treballs professionals que requereixen autorització expressa, les situacions següents:

  • Blogs, catàlegs o editorials de moda, books de models, actors i actrius.
  • Reportatges de boda, preboda i comunions.
  • Reportatges per a xarxes socials amb finalitats lucratives.
  • Fotografies amb finalitats comercials.

Limitacions

En el cas de les fotografies d'aficionats, es mantenen, no obstant això, les limitacions següents per a la realització de fotografies: