Aplica

Eina informàtica de simulació de marxes, càlcul de distància de frenada, càlcul de rampes característiques i càlcul de velocitats màximes i peralts.

El sistema Aplica és un programari format per quatre mòduls independents que, basat en la normativa espanyola i europea, fa càlculs físics i matemàtics per ajudar a prendre decisions en el disseny, el desenvolupament i la comprovació dels paràmetres aplicats en l’explotació ferroviària.

Rampes característiques

Única eina del mercat que permet obtenir les rampes característiques d’un traçat, i que és parametritzable per a qualsevol ample de línia.

D’interès especial per a línies amb trànsit de mercaderies, ja que permet obtenir els quadres de càrregues màximes per a cada material i línia amb els càlculs realitzats.

Simulació de marxa de trens / Dinàmica-cinemàticaParàgraf de tipus destacat

Eina per al càlcul de marxes de trens, mínimes i comercials, i per a l’estimació d’energia consumida i retornada per un tren.

Permet comprovar marges de temps en marxes comercials, i calcular marxes amb criteris d’eficiència energètica.

Dades contrastades amb aplicacions operatives a ADIF i amb mostrejos de camp(*).

(*) Velocitat
Acceleració
Força de tracció
Força resistent a l’avanç
Energia i potència requerides pel tren
Energia i potència retornades a la xarxa amb la frenada regenerativa
Restriccions de via (túnels, zones neutres, etc.)
Distàncies de frenada

Distàncies de frenada d’urgència i servei per detenció total segons declivitat.

Distàncies entre senyals de velocitat limitada segons la declivitat.

Peralts i velocitats màximes

Velocitats en funció del peralt i viceversa.

Permet aplicar la condició d’equilibri total.

Paràgraf de tipus destacat

Tots els algoritmes de simulació i càlcul estan programats en codi VBA sobre Excel, i es fa servir el mateix Excel a la construcció de la interfície d’usuari.

Treballar amb APLiCA® és senzill i intuïtiu perquè es disposa d’eines habituals de modificació de dades (tallar, copiar, enganxar, etc.). La compatibilitat amb les eines d’Office és completa, ja que genera els resultats en format Excel.

Característiques

Simulació de marxa dels trens:

Es calculen temps de recorregut, velocitats, energia consumida i regenerada, i altres magnituds associades a la circulació d’un tren a marxa mínima a una línia ferroviària. Aplicació de criteris fitxa UIC 45-1.

Distàncies de frenada:

Segons les normes tècniques de circulació Renfe NTC 020.95 de l’any 1995 i NTC 021 de l’any 1997.

Rampes característiques:

Es determinen les rampes característiques d’un trajecte de línia determinat segons el mètode general de càlcul descrit a la Norma NT-GGC-6 de data 01/05/2001

Peralts i velocitats màximes:

Es calculen tant la velocitat màxima de pas per corba com el peralt mínim que permet la circulació a la velocitat especificada, tenint en compte les dades de la línia i les restriccions que han de complir. Velocitats en funció del peralt i viceversa. Permet aplicar la condició d’equilibri total per tenir més estabilitat.