Informació pública

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Actualment, tenim publicada la informació pública següent, a la qual es pot accedir des d’aquests enllaços:

Informació pública d’expropiacions, estudis i projectes

​​​​​
La Constitució Espanyola, en l'article 33, reconeix el dret a la propietat privada i a l’herència, el contingut de la qual estarà delimitat per la seva funció social, i que ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets si no és per causa justificada d’utilitat pública o d’interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin.
Per garantir els drets dels ciutadans davant les actuacions de les administracions públiques, s’han previst els tràmits de participació ciutadana mitjançant processos d’informació pública, en compliment dels articles 18 i 19.1 de la Llei d’expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954, i articles concordants del seu Reglament (Decret de 26 d’abril de 1957).

Informació pública d’estudis i projectes tècnics

Tràmit d’informació pública d’Adif, previ a l’aprovació d’un projecte per declarar la necessitat d’ocupació dels béns i drets afectats per la seva execució, amb l’objecte que qualsevol persona pugui aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació que es publica en l’anunci o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deConstrucción de Ampliación a 750 metros de las vías de apartado de laEstación de Escacena. Línea Sevilla-Huelva".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el, "Proyecto de Construcción de remodelación de las estaciones entre Zafra - los Rosales. Vía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del Paso a Nivel del P.K. 225/066 de la línea Madrid-Chamartín – Hendaya, Término Municipal de Matapozuelos (Valladolid)
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico para la Prolongación de Andenes y Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Fanjul
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Prolongación de Andenes y Mejora de las Condiciones deAccesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Las Águilas
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK.104+360 a 104+962. Línea La Tour de Carol-Enveigt (P.K. 50,707) /Puigcerdà – Bifurcació Aigües. Tramo Vic-Ripoll
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo del tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 50+150 y 50+760. Línea La Tour de Carol-Enveigt-Bif Aigües. Tramo: Montcada Bif.-Les Franqueses del Vallés-Vic."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea Madrid-Chamartín – Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 7+040 a 8+492. Línea: Castellbisbal-Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Prolongación de Andenes y para la Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Laguna"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de Mejora de Evacuación, Sectorización y Ventilación de la Estación de València-Cabanyal"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto"

Informació pública d’expropiacions

Tràmit d’informació pública d’un expedient d’expropiació forçosa iniciat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a instàncies de la beneficiària de l’expropiació, Adif, perquè les persones o entitats interessades puguin formular les al·legacions que creguin oportunes a aquest expedient d’expropiació, convocant, si escau, els propietaris dels béns i drets afectats a l’estesa de les actes prèvies a l’ocupació en el lloc, dies i hores que s’indiquen.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 258ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de Construcción de protecciones acústicasresultantes de los planes de acción contra el ruido. Fases I y II. Área N.º4. Zona sur. Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía" en los términosmunicipales de Ciudad Real, Malagón (Ciudad Real), Almodóvar delRío, Córdoba (Córdoba), Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 205ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 5/023 y 6/121 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera – Fuente Piedra. Término Municipal de Utrera (Sevilla)" en el término municipal de Utrera (Sevilla).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 259ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Modificado Del Proyecto Constructivo Para La Adaptación De La Línea Sagunto-Teruel-Zaragoza Para La circulación de trenes de mercancías de 750 m de longitud" en el término municipal de Ferreruela de Huerva (Teruel).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 208ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 7/705, 8/557 y 10/010 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término Municipal de Utrera (Sevilla) en los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)".
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 206ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de supresión de los pasos a nivel de los P.K. 5+224,5+295 y 5+359 del ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra)"en el término municipal de Pontevedra
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 207ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 433/881 en la Línea Santander-Llanes Ancho Métrico (RAM)Término Municipal de Llanes (Asturias)" en el término municipal de Llanes (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 203ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 35/706 de la Línea Ujo-Collanzo. Término Municipal de Aller (Asturias)" en el término municipal de Aller (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 260ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la reordenación de la Estación de Granollers Centre" en el término municipal de Granollers (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 209ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 132/385 y P.K. 133/541 de la Línea RFIG 410 Linares Baeza-Almería. Término Municipal de Huélago (Granada)" en el término municipal de Huélago (Granada)"

Informació pública d’avaluació ordinària d’impacte ambiental

Títol
La Constitució espanyola recull, en l'article 45, el deure de la protecció i preservació del medi ambient. Un dels instruments amb què compta la legislació per garantir aquesta obligació es troba en el procés d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient.
Aquest procés està regulat en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, que, entre els seus principis rectors compta, en l'article 2, amb el principi de la participació pública.
De la mateixa manera, la llei esmentada estableix, en el capítol II, secció 1a, el procediment d’avaluació ordinària d’impacte ambiental de projectes, per a aquells casos previstos en l'article 7.

Informació pública de projectes i estudis d’impacte ambiental

Tràmit d’informació pública de projectes, l’autorització dels quals correspon a Adif en qualitat d’òrgan promotor i substantiu d’aquests, previ a la seva aprovació i realitzat als efectes i en la forma que preveu l’article 36 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental