Sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Darrerament, Adif ha evolucionat d’un model d’empresa en el qual la responsabilitat social corporativa tenia un paper rellevant —però complementari i de vegades separat de l’estratègia de l’entitat—, a un model en el qual l’estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és equivalent a l’estratègia empresarial. D’aquesta manera, el conjunt de l’estratègia i les operacions de l’entitat s’han de basar en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per contribuir, així, a un model de desenvolupament que sigui realment sostenible.
Responsive Image
Des d’aquesta visió, basada en la responsabilitat empresarial i orientada al desenvolupament sostenible, s’ha dissenyat i desplegat una estratègia que posa el focus en la seguretat del sistema ferroviari, en el desenvolupament i la gestió d’una xarxa que sigui capaç de prestar un servei ferroviari fiable, integrador i competitiu, i en la sostenibilitat com a forma de garantir tant la viabilitat financera de les nostres empreses com la generació d’impactes positius i millorar el nostre acompliment en matèria ASG (ambiental, social i de govern corporatiu). Tot això, amb una orientació clara i rigorosa a resultats, buscant la màxima eficàcia i eficiència en la gestió dels recursos públics.
Així doncs, Adif no només mira de donar una resposta eficaç a les demandes i expectatives dels nostres grups d’interès més directes, sinó que es pretén contribuir a objectius concrets de desenvolupament sostenible d’acord amb l’Agenda 2030 dissenyada per Nacions Unides i present en les polítiques públiques impulsades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana i pel Govern d’Espanya.
Accessos directes:

Presència en fòrums de responsabilitat corporativa i sostenibilitat

Agrupa les entitats espanyoles adherides al Pacte Mundial de les Nacions Unides. És la iniciativa voluntària més important en matèria de responsabilitat social empresarial al món.
Organització referent en sostenibilitat i responsabilitat social empresarial. Representant del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a Espanya.
Grup d’alt nivell en què els màxims executius de 25 companyies traslladen un missatge de lideratge empresarial en matèria de sostenibilitat.
A través de les seves diferents Comissions de Treball (ODS, Sostenibilitat i digitalització, Igualtat, Economia circular) pretén ser un referent en el coneixement, anàlisi, innovació, disseny i desenvolupament de la RSE fomentant-ne la integració en l'estratègia de les organitzacions.

Sostenibilitat i medi ambient

Adif, en la seva activitat, mira de contribuir a la millora constant de l’entorn i el benestar socioeconòmic incorporant, a la seva línia d’actuació, els valors que han d’orientar les seves decisions estratègiques i incorporant-los al seu model de gestió.
Per a Adif, el respecte a l’entorn durant l’execució de les activitats que porta a terme es troba identificat clarament en la visió, la missió i els valors que ha definit l’entitat, en el context del Pla Estratègic 2030.

Dues línies d’actuació

Política ambiental

La Política de Medi Ambient desenvolupa la visió, la missió i els valors de l’empresa i constitueix el document de màxim nivell pel que fa al compromís ambiental d’Adif i Adif Alta Velocitat.

Memòries mediambientals

Tota la informació sobre els aspectes i l’acompliment ambiental de les activitats i els serveis que presta Adif es publica anualment a la Memòria mediambiental.
Amb això, es dona compliment al requisit d’informar en matèria de medi ambient. Per a la seva elaboració, s’han seguit les directrius de Global Reporting Initiative (GRI).

Gestió integral mediambiental. Principals àrees d’actuació

Segons el Conveni de comanda de gestió subscrit per Adif i Adif-AV, el 9 de juliol de 2019, i publicat en el BOE el 8 d'agost de 2019, es realitza la comanda a Adif-AV de l'execució d'activitats de caràcter material o tècnic necessàries per a la gestió integral mediambiental (Annex núm. 1), com a Òrgan Corporatiu de Medi ambient.

Sostenibilitat social 

Per a Adif, la perspectiva social de la sostenibilitat rau en la contribució a la cohesió de la societat i les accions per millorar el benestar que porta a terme la companyia tant per a les persones que formen l’empresa com per al conjunt de la ciutadania.  Des de la responsabilitat corporativa que inspira tota l’estratègia, i com a part de la contribució a la sostenibilitat, Adif pretén generar un impacte positiu en la societat a través projectes i iniciatives que aportin valor social al nostre entorn, tenint en compte la necessitat d’avançar cap a un model social més inclusiu, solidari i ric culturalment.

Principals àrees d’actuació

Governança

Títol
Adif està compromès amb una gestió íntegra i transparent que sigui responsable i eficient amb els recursos naturals i econòmics. El bon govern de l’organització en garanteix una gestió responsable, els pilars de la qual són garantir el compliment normatiu, impulsar l’ètica empresarial a la cultura de l’organització (incidint especialment en la tolerància zero amb la corrupció) i desenvolupar la transparència en la gestió.

Aspectes rellevants sobre bon govern i transparència:
 

  • Model corporatiu de compliment normatiu. Adif, des de l'any 2009, compta amb un Codi ètic i de conducta aprovat pel Consell d'Administració, actualitzat junt amb la resta de polítiques i procediments que el desenvolupen els anys 2018 i 2019, tenint en compte els canvis legislatius i el procés de millora contínua del Model. Accés al Canal ètic
  • Política Corporativa de Lluita contra el Frau. S’aplica a tots els membres del Consell d’Administració, de l’alta direcció i en general, sense excepció i qualsevol que sigui el seu càrrec, responsabilitat, ocupació o ubicació geogràfica, a tots els empleats d’Adif. Declaració institucional de lluita contra el frau
  • Model de gestió integral de riscos. Permet establir canals d’informació apropiats que garanteixin una comunicació adequada per impulsar una cultura de gestió proactiva dels riscos en tots els àmbits de la companyia mantenint nivells de risc coherents. En l'evolució del model corporatiu, s'està realitzant l'anàlisi dels components ESG en el procés de revisió del mapa de riscos de l'Entitat.

Informes

Informe de gestió integrat. Des del 2018, en aplicació a la Llei 11/2018, d’informació no financera i diversitat, Adif inclou a l’Informe de gestió integrat l’estat d’informació no financera i el sotmet als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació dels comptes anuals (30 de març). La finalitat d’aquesta integració és implantar les tendències més avançades en matèria de presentació d’informes i transparència, donant més rellevància a la informació sobre resultats i impactes en la societat i el medi ambient, complementant de manera més equilibrada la informació financera que es continua reflectint a l’Informe de gestió.
Des de 2020, segons la Llei 11/2018, d'informació no financera i diversitat, es realitza una verificació externa per un tercer independent de l'estat de la informació no financera inclosa en l'Informe de gestió (estàndard ISAE 3000).
Informe de gestió (inclou la informació sostenible corporativa)

Informe de Gestió (inclou la Informació Sostenible Corporativa)

A partir de les bases del Codi de bon govern (CNMV), el 2019 es va informar per primera vegada el Consell d’Administració de l’entitat sobre els indicadors més rellevants de la informació sostenible corporativa i la contribució d’Adif als ODS (Resum executiu 2020).
Informe de sostenibilitat. Del 2006 al 2018, Adif va informar sobre els aspectes relacionats amb la sostenibilitat a través del seu informe de sostenibilitat, que es feia d’acord amb les directrius de la Guia de Global Reporting Initiative, GRI, en les seves respectives versions anuals actualitzades.

Sostenibilitat econòmica

Informe de gestió integrat

A partir de l'any 2017, la informació sostenible corporativa d'Adif s'incorpora a l'Informe de gestió, el qual forma part dels comptes anuals aprovats i auditats en cada exercici econòmic; anteriorment a l'any 2017 existeix un Informe de sostenibilitat independent de l'Informe de gestió. 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 11/2018, es normalitza el tipus d'informació a incloure en l'Estat d'Informació No Financera (EINF), amb el qual s'amplia el coneixement de l'evolució i el resultat econòmic de l'Entitat a partir de l'impacte en la seva activitat respecte a qüestions mediambientals, socials, drets humans, lluita contra la corrupció, igualtat i accessibilitat universal, entre altres aspectes; i a més, aquest EINF ha de ser objecte de verificació a través d'un prestador professional independent d'aquest tipus de serveis, el qual emetrà en cada exercici econòmic l'informe corresponent.