Catenària C-350

Línia Aèria de contacte C-350 per a 25 kV a 350 km/h

El sistema de línia aèria de contacte es compon de les següents parts:

 • Catenària: formada per cable sustentador, fil de contacte, fals sustentador o pèndola en “Y” i pèndoles equipotencials.
 • Elements de sustentació: fonaments, mènsules, pals i pòrtics.
 • Elements de connexió: seccionadors, cables.
 • Circuit de retorn i proteccions.
Característiques generals
 • És un sistema de catenària simple poligonal atirantada en tots els perfils, vertical, amb pèndola en “Y”, sense fletxa al fil de contacte i formada per un sustentador, un fil de contacte i pèndoles equipotencials, compensada mecànicament i apta per circular a 350 km/h.
 • Disposa d’un sistema de compensació mecànica de forma independent per al sustentador i el fil de contacte.
 • Està dissenyada per a sistemes d’alimentació en 25 kV, 50 Hz, tant en 1x25 kV com a 2x25 kV.
 • Com a sistema de retorn de tracció fa servir un cable de retorn aeri i un carril principal de retorn. El cable de retorn normalment utilitzat és un cable alumini-acer LA 110 mm2 (94AL1 / 22ST1A), d’acord amb la norma UNE-EN 50182.
 • Compleix amb les dimensions de gàlib d’acord amb l’Ordre FOM/1630/2015, de 14 de juliol, per la qual s’aprova la «Instrucció ferroviària de gàlibs».
Tipologia dels conductors adoptada per la línia aèria de contacte C-350
 • Sustentador: Cable de coure de 95 mm2. C 95 UNE 207015: 2013.

 • Fil de contacte: Cu Mg 0,5 BC-150 mm2 UNE-EN 50149: 2012.

 • Pèndoles de bronze II de 16 mm2.

 • Pèndola en “Y” (fals sustentador) de bronze II de 35 mm2.

Característiques geomètriques
Paràgraf de tipus destacat

 

 

En els túnels o en els casos de dobles o triples mènsules, la pèndola en “Y” o fals sustentador s’elimina quan les distàncies entre les diferents parts no en permetin el muntatge.