Sostenibilitat i medi ambient

Control del sistema de gestió ambiental

Vías y tendido eléctrico brillan en el amanecer de esta imagen

Per a Adif, el respecte al medi ambient durant l’execució de les activitats que porta a terme es troba identificat clarament en la visió, la missió i els valors que ha definit l’entitat, en el context del Pla Estratègic 2030.

Adif i Adif-AV compten amb la certificació GA-1999/0142 del seu sistema de gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14.001: 2015, emesa per AENOR amb data NOVEMBRE de 1999, en la qual s’inclouen les activitats següents:

  • La gestió del manteniment de la plataforma, les vies i les instal·lacions ferroviàries.

  • L’explotació de les estacions de viatgers i els centres logístics de mercaderies.

  • L’administració de la circulació i la gestió de la capacitat a la Xarxa Ferroviària d’Interès General.

  • La gestió de Dipòsits de Combustible.

  • El control i la vigilància de l’acompliment de les condicions ambientals establertes en les DIA, en els plans de vigilància ambiental i els requisits aplicables a les activitats de construcció d’infraestructura i instal·lacions ferroviàries.

  • La direcció i coordinació de la redacció d’estudis i projectes de la infraestructura i instal·lacions ferroviàries.

Aquesta certificació suposa la integració de l’entorn en la gestió de les dues companyies, alhora que:

  • Ofereix la possibilitat de sistematitzar el control operacional dels aspectes ambientals generats en cadascuna de les activitats desenvolupades.

  • Contribueix al desenvolupament sostenible mitjançant la protecció de l’entorn, el compliment dels requisits legals i altres requisits d’aplicació i la millora de l’acompliment ambiental.

Considera la perspectiva de cicle de vida de cadascuna de les activitats desenvolupades, així com els riscos i oportunitats relacionats amb els aspectes ambientals, el context de l’organització i les necessitats i expectatives de les parts interessades.

Política ambiental d’Adif i Adif-AV

La Política de Medi Ambient desenvolupa la visió, la missió i els valors de l’empresa i constitueix el document de màxim nivell pel que fa al compromís ambiental d’Adif i Adif-AV.

D’acord amb això, Adif i Adif-AV, per a la seva gestió ambiental, assumeixen els següents compromisos en la seva política ambiental:

Compromís ambiental d’Adif i Adif Alta Velocitat