Equipotencialitat

Sistema de gestió d’equipotencialitat a les instal·lacions d’alta tensió ferroviàries

 

 

Supervisió constant del funcionament dels elements i connexions del sistema per assegurar que s’ha produït l’equipotencialitat realitzada.

 

 

Un sensor de tensió (6), autosupervisat, mesura dues vegades la tensió de catenària i, si les lectures són coincidents, la transmet a la unitat de control de manera que si aquesta rep una ordre de tancament mitjançant el bus de comunicacions (24) (d’un telecomandament) el seccionador realitza l’equipotencialitat i posada a terra de la catenària i cable de guarda.

El sensor de tensió rep la tensió del convertidor de tensió (7) i d’aïllament galvànic, format per dos mòduls connectats. El primer d’aquests (7a) rep la tensió d’alimentació (25) i també està connectat a carril negatiu.

El sensor de tensió també està connectat al seccionador (1) cosa que estableix un bucle pel qual circula contínuament corrent. Si deixés de circular corrent, el sensor de tensió s’apaga tot proporcionant un valor 0 a la unitat de control generant un senyal d’avaria.

Problema tècnic que es vol resoldreParàgraf de tipus destacat

ASSEGURAR l’equipotencialitat de les instal·lacions un cop aquestes estan sense energia i realitzada la seva posada a terra.

ASSEGURAR que s’ha realitzat correctament la connexió de la catenària i cable de guarda amb el carril negatiu.

La invenció verifica per dos mitjans que el seccionador es troba en posició tancada, assegurant l’equipotencialitat mentre es mantingui tancat el bucle de corrent.

  • Control per final de carrera en el motor que genera i envia un senyal amb la posició a la unitat de control.
  • Un sensor angular òptic (2) informa la unitat de control de la posició de les ganivetes (18) del seccionador, a través d’un receptor/emissor (11) alimentat per un tercer convertidor de tensió (13).

La invenció respon a normes relacionades amb la seguretat ferroviària, com per exemple en túnels electrificats segons diferents regulacions, entre d’altres, per les Especificacions Tècniques d’Interoperabilitat (“ETI”) sobre la seguretat en els túnels en els sistemes ferroviaris transeuropeus convencional i d’alta velocitat (decisió de la Comissió Europea de 20 de desembre de 2007).

S’obliga a la instal·lació de preses per fer l’equipotencialitat entre la catenària i el carril, en els punts d’accés al túnel i a prop dels punts de separació entre seccions.