Flexrail

Procediment i aparell de mesura de tensions longitudinals en els carrils de vies fèrries

imágen flexrail

El sistema permet conèixer la tensió longitudinal de carril sense haver de tallar-lo. Ha estat concebut per controlar la qualitat dels treballs de neutralització dels carrils, quan se’n fa el muntatge, així com per fer revisions en cas de deformació geomètrica de la via o després d’intervencions que hagin pogut alterar la distribució de les tensions.

Procediment

Consisteix a aplicar una força vertical de magnitud variable al centre d’un tram de carril, un cop alliberat de les seves fixacions i recolzat en dos rodets intermedis, per mesurar el desplaçament que experimenta.

Es representa gràficament el binomi esforç-desplaçament i el pendent de la recta dibuixada, aplicada a una expressió matemàtica lineal, permet calcular la tensió longitudinal de carril en graus centígrads equivalents. Aquesta expressió matemàtica és la funció del tipus de carril i de la distància del punt d’aplicació de la força vertical als suports intermedis i extrems del tram de carril.
A més a més, facilita el càlcul de la temperatura de lliure esforç de carril com a suma de la tensió longitudinal, en graus centígrads, anteriorment calculada, i la temperatura del carril obtinguda amb un mesurador homologat.

La temperatura de lliure esforç es compara amb l’anomenada de neutralització, mitjana aritmètica corregida de les temperatures màxima i mínima zonals. El procediment s’aplica amb temperatures de carril baixes, quan es troben per sota de la de lliure esforç.

Tensions que pateix el carril
 • Tensions residuals de fabricació. Concentrades principalment a la zona del cap, ja que aquesta compta amb més masses i triga, per tant, més temps en refredar-se.
 • Tensions residuals de soldadura. L’alta temperatura de la soldadura genera tensions quan es refreda el carril.
 • Tensions degudes al trànsit ferroviari.
 • Tensions d’origen climàtic produïdes pels canvis tèrmics.
AvantatgesParàgraf de tipus destacat
 • Simplifica la realització del procés de mesura de tensió longitudinal del carril.
 • Abarateix considerablement aquest procés, ja que no cal fer un tall al carril, tal com es fa tradicionalment.
 • Minimitza l’aparició de garrots i de trencaments als carrils
 • Redueix el nombre de soldadures al carril
Equipament
 • Cèdula de càrrega i visualitzador digital (en kg-força).
 • Calibre digital - desplaçament vertical (fletxa en mm).
 • Equipament hidràulic: bomba manual i cilindre.
 • Plaques i rodets per al suport i lliure desplaçament del carril.