Sostenibilitat i medi ambient

Gestió de residus

Assegurament del compliment legal mediambiental en matèria de gestió de residus

Adif i Adif-AV duen a terme les activitats de construcció, manteniment i explotació de les infraestructures ferroviàries. En el desenvolupament d’aquestes activitats, es pot generar una variada tipologia de residus, que estan subjectes a les obligacions recollides en la normativa d’aplicació vigent.

En relació amb aquestes obligacions, i d’acord amb el Conveni de Comanda, la Subdirecció de Medi Ambient d’Adif i Adif Alta Velocidad s’encarrega de les actuacions següents:

  • Coordina, de manera centralitzada, les qüestions relatives a la gestió de la majoria dels residus perillosos produïts (excepte els que, per les seves característiques de composició, volum o ubicació, no és factible). Per fer-ho, organitza les retirades amb caràcter semestral des dels Centres d’Emmagatzematge de Residus Perillosos (CAR) que ho sol·licitin. De la mateixa manera, i amb la sol·licitud prèvia de les Àrees d’Activitat, gestiona les retirades amb caràcter extraordinari, així com la retirada dels residus perillosos que es produeixin en llocs diferents dels CAR i que, per raons d’ubicació o manipulació, no es poguessin traslladar a cap d’aquests.

  • Fa la tramitació documental amb els organismes públics competents en relació amb aquesta gestió de residus perillosos.

  • Tramita la legalització i el seu manteniment davant de les comunitats autònomes dels centres productors de residus, tant dels CAR com d’altres centres que les àrees d’activitat sol·licitin.

  • Manté arxius centralitzats d’informació en relació amb la producció i la gestió de residus perillosos, i elabora informes de gestió que recullen dades relatives a les retirades gestionades de forma centralitzada, així com informació estadística sobre l’evolució en la gestió de residus perillosos. Elabora indicadors de gestió de residus a Adif i Adif Alta Velocidad.

  • Desenvolupa, en col·laboració amb les àrees operatives que coordinen les activitats productores, la normativa interna que regula les actuacions en relació amb la producció i gestió dels residus. També és òrgan de consulta i assessorament en aquestes qüestions, així com a nexe entre Adif o Adif-AV, i els òrgans competents de les comunitats autònomes i l’Estat.

Totes les actuacions en matèria de gestió de residus neixen de l'enfocament d’una gestió global, des de la producció a conseqüència de la utilització de matèries primeres o la gestió de processos, fins al control de la gestió final, de manera que es contribueix a tancar el cicle en un context d’economia circular.