Sostenibilitat Social

Promoció de la igualtat de gènere i la diversitat

Adif assumeix un fort compromís empresarial amb la igualtat de gènere i la situa dins les seves prioritats en l’àmbit de la gestió de persones, la cultura corporativa i el compromís social.

Adif treballa de manera decidida per eliminar barreres i aconseguir la igualtat plenament efectiva amb horitzó 2030. Les dones estan infrarepresentades en tots els col·lectius professionals, especialment en els llocs relacionats amb funcions operatives vinculades a professions històricament masculinitzades; però també estan infrarepresentades, tot i que significativament menys, en llocs d’estructura de direcció, on les dones amb prou feines arriben al 21% del total de professionals d’Adif.

L’aposta per una empresa diversa i inclusiva, en la qual la igualtat sigui una realitat, es materialitza en les següents iniciatives: