Calaix de presa de mostres

Dispositiu per prendre mostres de balast ferroviari

Dispositiu per prendre mostres de balast ferroviari, que es pot fer servir a les banquetes de línies ferroviàries, per saber-ne les característiques i, posteriorment, assajar aquestes mostres al laboratori.

Per proporcionar, a la superestructura de les vies, les característiques idònies d’estabilitat, elasticitat, drenatge i durabilitat, és fonamental que en les obres de construcció, manteniment o renovació es faci servir un balast homogeni i amb una qualitat adequada.

Amb el pas el temps, el balast es contamina per diversos motius, cosa que fa que perdi efectivitat i arribi a deixar de complir les funcions que se li suposen, bé per pèrdua de les arestes de les pedres o partícules del balast, o per una penetració alta de fins, fins a fer necessari el tractament o la renovació del balast.

Per determinar el grau de contaminació, cal prendre mostres del balast periòdicament. Actualment, aquestes mostres es prenen mitjançant l’execució de cales a la banqueta de balast, per mitjans manuals, generalment amb pala. Aquestes cales, que habitualment es fan a l’espatlla de la banqueta per evitar desguarnir la via el màxim possible, sempre constitueixen una operació destructiva. A partir de la mostra de balast obtinguda a la cala, es fan els assajos corresponents, entre ells els de granulometria, resistència i durabilitat.

METODOLOGIA per a la determinació de les mesures òptimes de protecció de l’avifauna en noves línies d’Alta Velocitat

Accions preparatòries

Estudi i definició de les potencials zones d’implantació de les pantalles anticol·lisió d’avifauna.

  • Anàlisi i avaluació de seccions ferroviàries.
  • Estudis previs de població d’avifauna, freqüència, creuament i mortalitat.
  • Monitoratge als trens i registre de col·lisions.
  • Anàlisi i avaluació de resultats preliminars.
  • Proposta de trams específics per a col·locació de pantalles.
Implantació

 

 

De les pantalles anticol·lisió d’avifauna a les zones seleccionades

 

 

 

Monitoratge de l’impacte del projecte

 

 

Avaluació de l’eficàcia de les barreres anticol·lisió d’avifauna.

 

 

 

Compartida amb: