Neobalast

Balast desagregat amb durabilitat i resistència a la fragmentació millorades i el seu procediment d’obtenció

L’objectiu fonamental del projecte és doble:

 • Fer que el balast, tant natural com reciclat, tingui més prestacions agregant-hi partícules de pneumàtics fora d’ús, i el vol d’aquest a Alta Velocitat.
 • Desenvolupar un tractament que permeti reutilitzar balast reciclat o àrids de rebuig, donant-los noves propietats que compleixin amb la normativa.
Avantatges i propietats

Aquest projecte és complementari dels que es puguin conèixer, perquè afegeix un altre tipus d’avantatges i propietats:

 • L’avantatge principal és aconseguir l’allargament de la vida útil del balast.

 • També es pretén millorar les prestacions antivibratòries i antisoroll, per la qual cosa es podria reduir considerablement l’ús de mantes elastomèriques o soles a les bases de travesses, etc.

 • També seria beneficiosa la reducció de costos a l’explotació de pedreres, transport de material i obertura d’abocadors.

 • Reciclatge de balast: Es reaprofita balast que no compleix granulometria; se li dona un nou ús; abans podia reaprofitar només com a àrid per a plataformes o farcits.

 • Nou ús de PFU a les capes de balast. En altres estudis i projectes s’ha utilitzat en capes de sotabalast o altres ferms.

 • Hi ha altres estudis de balast artificial prefabricat que només s’aplicaria a algunes localitzacions puntuals. La solució proposada seria totalment compatible amb les diferents alternatives de balast prefabricat, tot augmentant-ne les prestacions i millorant un dels punts febles, com és la resistència superficial.

Paràgraf de tipus destacat

 

El tractament proposat és una solució alternativa, que en l’àmbit prestacional se situaria entre la via amb balast natural i la via en placa, incorporant les qualitats del balast i millorant les prestacions quant a durabilitat, resistència, comportament davant de vibracions i soroll.

El recobriment pretén millorar aquestes propietats.

 

 

Millores econòmiques i tecnològiques

La posada en producció a escala industrial del balast d’altes prestacions comportarà els següents avantatges:

 • Augment de la vida útil respecte al balast natural.

 • El preu de producció serà un cost relativament estable.

 • La implantació d’unitats de producció en punts estratègics, o de centrals de producció de menor grandària a peu d’obra. És un factor important econòmicament, per reducció dels costos de transport.

Millores ambientals
 • Evita l’obertura de noves pedreres de roca, amb un important impacte ambiental.
 • Es basa en la reutilització i el reciclatge d’altres materials, cosa que permet sinergies amb els esforços de la indústria de valorització de PFU.
 • Com que es pot fabricar en plantes localitzades, es pot reduir l’efecte contaminant del transport del material.

 

Per aconseguir que aquests àrids compleixin amb les especificacions per al seu ús com balast, aquests es tractaran amb un recobriment de partícules obtingudes de pneumàtics fora d’ús, unit tot això amb un lligant.

Compartida amb: