SIRTE SYCE

Aplicació CAD que permet el disseny i el replanteig de traçats electrificats, pòrtics i agulles

Aplicació de disseny assistit per ordinador (CAD).

Aquesta aplicació permet:

  • Representar gràficament qualsevol mena de traçat ferroviari.
  • Modelar la línia aèria de contacte per a les vies del traçat dissenyat.
  • Calcular i validar les estructures necessàries com a suport de les línies aèries de contacte modelades en el traçat.

Com a complement de l’aplicació SIRTE, es disposa del mòdul SIA, que permet la simulació de la interacció entre el pantògraf i la catenària al llarg d’un traçat especificat o en un canvi d’agulla dissenyat.

L’usuari pot indicar condicions meteorològiques, dades sobre l’empenta del pantògraf, desgast de fils, moviment de les estructures que sostenen la catenària i balanceig o moviments produïts pel tren.

Paràgraf de tipus destacat

Característiques generals:

  • SIRTE disposa d’una base de dades amb tots els elements que intervenen en la infraestructura de via, la línia aèria de contacte i el subministrament d’energia.
  • SIRTE genera un informe complet de l’estructura dissenyada i calculada, amb les peces constructives seleccionades i validades.
Simulació del càlcul elèctric en instal·lacions de corrent continu

SYCE és una aplicació que permet realitzar el dimensionament, la simulació i l’estudi elèctric d’instal·lacions ferroviàries alimentades en corrent continu.

SYCE mostra l’estat del circuit elèctric, caigudes de tensió, energia subministrada, energia consumida pels trens, temperatura dels conductors, etc.

SYCE és una eina visual que permet operar amb infraestructura ja existent o crear infraestructura nova d’una manera ràpida i eficaç. Mostra els elements de la infraestructura a manera esquemàtica, georeferenciades, així com el circuit elèctric equivalent.

Obté resultats totalment descriptius, mitjançant gràfics i taules, i elabora informes automàticament.

SYCE permet fer simulacions de:

  • CC. Tensió nominal de 600 V.
  • CC. Tensió nominal de 750 V.
  • CC. Tensió nominal de 1.500 V.
  • CC. Tensió nominal de 3.000 V.