Sostenibilitat i Medi Ambient

Gestió de la contaminació acústica

imagen párrafo
Mapes de soroll i plans d’acció

Mapes de soroll i plans d’acció

Tercera Fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció

Com en les fases anteriors, els trams que cal estudiar s’han dividit en Unitats de Mapa Estratègic (UME), que han permès organitzar els diferents trajectes dins d’un itinerari ferroviari i donar una continuïtat als trams, cosa que ha permès que l’estudi tingui més funcionalitat i ha facilitat la millor comprensió del concepte d’eix ferroviari.
La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d’Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

En el caso de esta última fase se han analizado 1.277 km de la red ferroviaria, distribuidos en 28 Unidades de Mapa Estratégico:​​​​​​​​​​​​​​

Els Mapes Estratègics de Soroll de la Fase III els va posar a disposició del públic el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana el dia 3 d’octubre del 2020 (BOE núm. 262 d’aquesta data).

Primera i segona fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció.

La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d’Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Fase II

Quilòmetres estudiats

1.416 km

Mapes estratègics de soroll

Informació Pública:

BOE núm. 242, de 6 d’octubre de 2016

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 206, de 28 de juliol de 2017

Plans d’acció

Informació Pública:

BOE núm. 38, de 12 de febrer de 2018

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària
BOE núm. 235, de 28 de

Fase I

Quilòmetres estudiats

685 km

Mapes estratègics de soroll

Informació Pública:

BOE núm. 99, de 24/04/2008(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)

(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució2008

Plans d’acció

Informació Pública:

BOE núm. 286, de 28 de novembre de 2011(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)

Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució

Mètode comú de càlcul CNOSSOS

Títol
El 13 de desembre de 2018, es va publicar al BOE l’Ordre PCI/ 1319/2018, de 7 de desembre, per la qual es modifica l’Annex II del Reial decret 1513/2005, establint el mètode de càlcul CNOSSOS-EU, com a mètode de càlcul comú a tots els països membres per al càlcul de soroll industrial, del soroll d’aeronaus, del soroll de trens i del soroll del trànsit rodat.
Per poder aplicar aquest mètode amb garanties de qualitat, en el cas del soroll ferroviari, cal un treball previ consistent en la caracterització acústica tant dels vehicles ferroviaris com de les vies, i la definició dels paràmetres de configuració dels models.
En relació amb això, ADIF Alta Velocitat està duent a terme les tasques tècniques necessàries que permetin la implantació del mètode CNOSSOS-EU per al càlcul de soroll de ferrocarril i, en concret, per a la realització dels Mapes Estratègics de Soroll de la xarxa ferroviària espanyola gestionada per ADIF i ADIF Alta Velocitat corresponents a laFase IV.

Mètode Holandès - Caracterització acústica dels trens

Títol
El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, SRM II, publicat com a “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96” (“Guia per al càlcul i la mesura de soroll al transport ferroviari 1996”) era el mètode recomanat per al càlcul ferroviari per l’Annex II del Reial decret 11513/2005 fins a la publicació de la citada Ordre PCI/1319/2018 que el va modificar.
En la mesura que les instruccions tècniques per fer servir el mètode CNOSSOS-EU no estiguin disponibles, en aquest apartat es manté la informació sobre l’equivalència acústica entre les categories de trens del Mètode Holandès i els trens operats a Espanya, perquè es puguin fer servir en la realització de mapes de soroll en els quals calgui fer una predicció de soroll emès pel trànsit ferroviari.