Sostenibilitat i Medi Ambient

Gestió de la contaminació acústica

Método común de cálculo CNOSSOS-EU

El 13 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE la Orden PCI/1319/2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 1315/2005, estableciendo el método de cálculo CNOSSOS-EU, como método común para todos los Estados de la UE para el cálculo del ruido industrial, del ruido de aeronaves, del ruido ferroviario y del ruido del tráfico rodado.
Título
El método de cálculo CNOSSOS-EU está descrito en la Directiva 2015/996 de la Comisión, por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y en la Directiva Delegada 2021/1226 de la Comisión, por la que se modifica, para adaptarla al progreso científico y técnico, la Directiva 2015/996.

Esta nueva Directiva ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento por la Orden PCM/80/2022 que ha entrado en vigor el 11 de febrero de 2022.
​​​​​​​
​​​​​​​Para poder aplicar este método, en el caso del ruido ferroviario ha sido necesario un trabajo previo consistente en la caracterización acústica de los diferentes vehículos ferroviarios, y de las diferentes tipologías de infraestructura, así como en la definición de los parámetros de configuración del modelo.

El resultado de este trabajo ha sido recogido en una GUIA, cuyo objetivo es ofrecer la información necesaria para el empleo del método CNOSSOS-EU en el cálculo del ruido ferroviario en las infraestructuras de ADIF y ADIF AV, a través de una serie de indicaciones que pretenden facilitar su implementación práctica para la elaboración de cualquier estudio acústico que requiera modelización.

​​​​​​​GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO CNOSSOS-EU EN ADIF Y ADIF AV

Mapas de ruido

imagen párrafo
Mapes de soroll i plans d’acció

Mapes de soroll i plans d’acció

Tercera Fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció

Com en les fases anteriors, els trams que cal estudiar s’han dividit en Unitats de Mapa Estratègic (UME), que han permès organitzar els diferents trajectes dins d’un itinerari ferroviari i donar una continuïtat als trams, cosa que ha permès que l’estudi tingui més funcionalitat i ha facilitat la millor comprensió del concepte d’eix ferroviari.
La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d’Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

En el caso de esta última fase se han analizado 1.277 km de la red ferroviaria, distribuidos en 28 Unidades de Mapa Estratégico:​​​​​​​​​​​​​​

Els Mapes Estratègics de Soroll de la Fase III els va posar a disposició del públic el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana el dia 3 d’octubre del 2020 (BOE núm. 262 d’aquesta data).

Primera i segona fase dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció.

La informació dels Mapes Estratègics de Soroll i els Plans d’Acció contra el Soroll de les dues primeres fases es troben disponibles en el Sistema d’Informació sobre Contaminació Acústica (SICA) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO).

Fase II

Quilòmetres estudiats

1.416 km

Mapes estratègics de soroll

Informació Pública:

BOE núm. 242, de 6 d’octubre de 2016

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària.
BOE núm. 206, de 28 de juliol de 2017

Plans d’acció

Informació Pública:

BOE núm. 38, de 12 de febrer de 2018

Aprovació:

Resolució de la Subdirecció General de Planificació Ferroviària
BOE núm. 235, de 28 de

Fase I

Quilòmetres estudiats

685 km

Mapes estratègics de soroll

Informació Pública:

BOE núm. 99, de 24/04/2008(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)

(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució2008

Plans d’acció

Informació Pública:

BOE núm. 286, de 28 de novembre de 2011(Enllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.)

Aprovació:

Resolució de la Direcció General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment de 31 de maig de 2013
Resolució

Mètode Holandès - Caracterització acústica dels trens

Títol
El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, SRM II, publicat com a “Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96” (“Guia per al càlcul i la mesura de soroll al transport ferroviari 1996”) era el mètode recomanat per al càlcul ferroviari per l’Annex II del Reial decret 11513/2005 fins a la publicació de la citada Ordre PCI/1319/2018 que el va modificar.
En la mesura que les instruccions tècniques per fer servir el mètode CNOSSOS-EU no estiguin disponibles, en aquest apartat es manté la informació sobre l’equivalència acústica entre les categories de trens del Mètode Holandès i els trens operats a Espanya, perquè es puguin fer servir en la realització de mapes de soroll en els quals calgui fer una predicció de soroll emès pel trànsit ferroviari.