Protecció de dades

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Administrador d'Infraestructures Ferroviàries
La Constitució espanyola, en l'article 18.4, emplaça el legislador a limitar l'ús de la informàtica per a garantir l'honor, la intimitat personal i familiar dels ciutadans i l'exercici legítim dels seus drets. Així el dret a la protecció de les dades de caràcter personal es converteix en un dret fonamental de tots els ciutadans.
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Registre d'activitats de tractament

D'acord amb l'article 31.2 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Adif, en qualitat de responsables, o si escau encarregats, del tractament i dins de les mesures de responsabilitat proactiva que estem implantant, publiquem en la nostra pàgina web l'inventari de les activitats de tractament de dades personals que duem a terme, identificant, entre altres informacions, qui tracta les dades, amb quina finalitat i quina base jurídica legitima el tractament.

Clàusules informatives

Emmarcat en el principi de transparència, comunicació i informació a l'interessat que estableixen tant el Reglament europeu de protecció de dades (RGPD) com la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), i amb la finalitat d'informar els interessats d'una manera, clara, concisa, de fàcil accés, tant respecte a les condicions dels tractaments que els afecten com en les respostes als exercicis dels drets, en Adif publiquem en la nostra pàgina web les clàusules informatives següents en relació amb els nostres registres d'activitats de tractaments.

Drets dels interessats

ADIF té, quan calga, el deure de garantir els drets a les persones físiques titulars de dades personals en relació amb accés, rectificació, supressió, oposició i limitació, d'acord amb els articles 15 al 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

Sol·licituds per a l'exercici dels drets

L'afectat exercirà directament els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió i limitació de les seues dades de caràcter personal enfront del responsable del fitxer a través dels models de sol·licitud corresponents.

Aquestes sol·licituds es trobaran disponibles en tots els departaments o adreces on es puguen exercitar els drets, així com en les adreces següents: pàgina web d'ADIF, secció "Sobre Adif", apartat "Transparència".

Modelo de solicitud para el ejercicio de los derechos del interesado

Dret d'informació

Informació bàsica sobre protecció de dades. Per a accedir a algun dels serveis oferits a través de la pàgina web www.adif.es, els usuaris hauran de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), informem que les dades personals facilitades seran tractades per ADIF amb la finalitat de possibilitar l'accés als serveis oferits a través de la pàgina web www.adif.es.  La base que legitima el tractament de les dades personals és l'interés públic o l'exercici de poders públics. No es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.
ADIF, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aporten, evitant-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
ADIF tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat i atenint-se a allò que s'ha establit en les condicions particulars del servei corresponent.  
 
L'interessat pot exercir davant el responsable del tractament els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, de conformitat amb els articles 15 al 21 del Reglament general de protecció de dades, dirigint la seua petició a ADIF, en l'adreça postal següent: avenida Pío XII, 97 bis, 28036 de Madrid, acompanyant-hi fotocòpia del DNI o passaport.
 

Pot exercir aquests drets mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita al responsable del tractament de protecció de dades, les dades de contacte del qual pot trobar en l'apartat "Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?". Així mateix, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades, si desitja aclarir algun aspecte relacionat amb el tractament de les seues dades, a través del compte de correu electrònic: dpd.adif@adif.es

En el cas que no estiga d'acord amb la resposta que li facilite ADIF en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o davant de qualsevol altra autoritat de control competent en matèria de protecció de dades de la Unió Europea.