Sostibilidade e Medio

Control do sistema de xestión ambiental

Vías y tendido eléctrico brillan en el amanecer de esta imagen

Para Adif, o respecto polo medio durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que a entidade definiu, no contexto do Plan Estratéxico 2030

Adif e Adif-AV contan coa certificación GA-1999/0142 do seu Sistema de Xestión Ambiental segundo a Norma UNE-EN ISO 14.001: 2015, emitida por AENOR con data NOVEMBRO de 1999, na que se inclúen as seguintes actividades:

  • A xestión do mantemento da plataforma ferroviaria, vías e instalacións ferroviarias.

  • A explotación das estacións de viaxeiros e centros loxísticos de mercadorías.

  • A administración da circulación e a xestión da capacidade na Rede Ferroviaria de Interese Xeral.

  • A xestión de Depósitos de Combustible.

  • Control e vixilancia do cumprimento das condicións ambientais establecidas nas DIA's, nos Plans de Vixilancia Ambiental e requisitos aplicables nas actividades de construción de infraestrutura e instalacións ferroviarias.

  • A dirección e coordinación da redacción de estudos e proxectos da infraestrutura e instalacións ferroviarias.

Esta certificación implica a integración do medio natural na xestión de ambas empresas, ao mesmo tempo que:

  • Ofrece a posibilidade de sistematizar o control operativo dos aspectos ambientais xerados en cada unha das actividades realizadas.

  • Contribúe ao desenvolvemento sostible mediante a protección do medio natural, o cumprimento dos requisitos legais e outros requisitos de aplicación e a mellora da actuación ambiental.

Considera a perspectiva do ciclo de vida de cada unha das actividades realizadas, así como os riscos e oportunidades relacionados cos aspectos ambientais, o contexto da organización e as necesidades e expectativas das partes interesadas

Política ambiental de Adif e Adif-AV

A Política Ambiental desenvolve a Visión, Misión e Valores da empresa e constitúe o documento de máximo nivel en canto ao compromiso ambiental de Adif e Adif-AV.

En función disto, Adif e Adif-AV asumen para a súa xestión ambiental os seguintes compromisos na súa política ambiental:

Compromisos na política ambiental