Normativa técnica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Redacción e aprobación da Normativa Técnica
As distintas administracións ferroviarias europeas dispoñen de documentos normativos que se empregan para a homologación de produtos ferroviarios e como base técnica nos contratos de subministración, obra ou servizo.

Adif dispón dun proceso para redactar e aprobar eses documentos normativos a partir de grupos de traballo de carácter técnico, formados por expertos de Adif e Adif AV nos distintos temas a desenvolver, que se reúnen ao amparo do Comité de Normativa.
O Comité de Normativa é o órgano executivo, integrado por vogais de ambas as entidades, responsable da aprobación deses documentos normativos técnicos, o cal se reúne xeralmente cunha cadencia de seis meses.

Actualidade

Responsive Image

O pasado 24 de xaneiro celebrouse a XXV Sesión ordinaria do Comité de Normativa de Adif e Adif AV

Nesta sesión aprobouse un total de 56 documentos técnicos e un conxunto de planos Adif tipo de vía. Co fin de dar a máxima difusión ás normas, especificaciones técnicas, cadros de prezos, etc., que se aproban nas reunións do Comité, achégase a listaxe de documentos aprobados, modificados e derrogados na última reunión do Comité.

Fase de consulta

Neste espazo inclúense propostas de novos documentos, novas versións ou modificacións dos documentos normativos existentes.

O obxecto da fase de consulta pública, que se prolonga durante 30 días naturais, é o de recoller, estudar e valorar todas as suxestións e achegas aos documentos normativos antes da súa proposta para a aprobación polo Comité de Normativa de Adif e Adif Alta Velocidad.

DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA :

NESTES MOMENTOS NON HAI DOCUMENTOS EN FASE DE CONSULTA.

Durante o prazo estipulado, para enviar comentarios ao borrador ou borradores deberá cubrirse e escanearse o formulario PDF e achegalo a través da caixa de correo que se mostra a continuación:
Recepción de notificacións sobre fases de consulta abertas da normativa técnica de Adif

Adif non asume ningún compromiso con terceiros con estas notificacións. Adif garante exclusivamente o principio de transparencia a través da propia publicación dos borradores en fase de consulta en www.adif.es

Acceso Base de datos

Co fin de garantir os principios de transparencia, accesibilidade universal e igualdade de trato aos que obriga a lexislación vixente, Adif pon a disposición dos grupos de interese a base de datos con toda a documentación técnica vixente e histórica. 

Esta base de datos contén especificacións técnicas referidas a condicións sobre produtos a instalar na vía e normas que recollen pautas de actuación para o deseño, construción, explotación ou mantemento de todos os subsistemas ferroviarios.

Acceso á Base de Prezos de Adif e ao Prego de Prescricións Técnicas Particulares Tipo de Adif

Título


A Base de Prezos de Adif (BPA) integra os prezos das unidades de obra, que serven de referencia para a elaboración de proxectos, obras e mantemento da Rede Ferroviaria de Interese Xeral xestionada por Adif e Adif AV nas distintas especiais ferroviarias.

Por medio do Visor da Base de Prezos poderanse visualizar os prezos de todas as unidades que integran a BPA, promovendo desta forma os principios de transparencia, libre concorrencia e igualdade de trato.
Título
O Prego de Prescricións de Técnicas Particulares Tipo de Adif (PPTA) acompaña ás unidades de obra, dando información xeral de cada unha delas sobre a súa descrición, condicións de execución e medición e aboamento. Este Prego deberá ser particularizado para cada proxecto.

Comprobacións para a compatibilidade ETCS e GSM-R

"Estes documentos responden ao requirido polo REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2023/1695 da Comisión do 10 de agosto do 2023, segundo o cal os administradores de infraestruturas, co apoio dos provedores ETCS e GSM-R para a súa rede, deben presentar á Axencia Ferroviaria Europea, ao máis tardar o 28 de marzo do 2024, para as liñas equipadas e en funcionamento nesa data, a definición das comprobacións necesarias na súa rede da compatibilidade técnica entre os equipos ETCS e de radiocomunicacións (GSM-R) de voz ou datos a bordo e as partes en terra dos subsistemas de CMS".