Solicitude de probas na infraestrutura

Caixa de correo de solicitude de probas en infraestrutura e instalacións

Título


A homologación e verificación do material rodante tanto polas Empresas Ferroviarias como polos fabricantes do devandito material, que non sexan obxecto de liquidación por canon, así como dos sistemas de seguridade, materiais de vía, etc. require, habitualmente, a utilización da infraestrutura titularidade de Adif e doutras das súas instalacións para realizar as probas necesarias.

Para garantir que estas se realizan cumprindo a normativa que lle é de aplicación creouse, na páxina web de Adif, unha caixa de correo para facilitar a coordinación das actuacións necesarias para a tramitación da solicitude, previa á realización das citadas probas.

No formulario, ao que se accede premendo na ligazón, atópanse os datos que deben facilitar para solicitar a correspondente proba.

Descargue e cubra o formulario de solicitude e achegue a documentación segundo corresponda.

Solicitude

Título fragmento

Instrucións para cubrir e enviar o formulario
Formulario de solicitude de probas en infraestruturas e instalacións
Condicións económicas de aplicación para a realización de probas e ensaios na infraestrutura e instalacións xestionadas por Adif/Adif A.V