Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

​​​​​
A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto constructivo de nueva configuración de andenes como consecuencia de la eliminación de los bloqueos telefónicos Ferrol-Ortigueira".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, “Proyecto Básico para la implantación del esquema 4+4+2 en la estación de Atocha Cercanías”.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, delProyecto Básico de la Ampliación de la Red de Cercanías de Madrid hasta Soto del Real. Fase 1. Infraestructura, Vía Y Línea Aérea de Contacto.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de reparación del puente sobre el río Arga. Línea Zaragoza-Alsasua, tramo Carrascal-Irurzun, p.k. 176+682"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, del “Proyecto Constructivo de ampliación de la longitud útil de vía a 750 m del apartadero de Salteras. Infraestructura, Vía y Electrificación. Línea Sevilla-Huelva".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deconstrucción para el incremento de capacidad del tramo: Nudo de Pinar de Las Rozas-Estación de Las Matas, en la línea Madrid-Hendaya. Vía y electrificación".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción del Cubrimiento sin Modificación de la rasante de vías delas Líneas R2/R8 de Cercanías de Barcelona, entre las calles Josep Umbert i Ventura y Agustí de Vinyamata, sector 110-b".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 240ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DE VÍA Y CATENARIA. TRAMO: XÀTIVA L'ALCUDIA DE CRESPINS. PLAN NÚCLEO DE CERCANÍAS VALÈNCIA/CASTELLÓ (2017/2025)", en los términos municipales de Canals y Xátiva(Valencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 244ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO BÁSICO DEL ACCESO A LA TERMINAL T4 DEL AEROPUERTO MADRID-BARAJAS ADOLFO SUÁREZ EN ANCHO ESTÁNDAR", en el término municipal de MADRID (Madrid).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de La Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 243ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO MODIFICADO Nº3 DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN RED ARTERIAL FERROVIARIA DEVALLADOLID.VARIANTE ESTE.PLATAFORMA" en el término municipal de VALLADOLID (VALLADOLID).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 232ADIF2198 motivado por las obras de "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES ACÚSTICAS RESULTANTES DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRAEL RUIDO. FASES I Y II. ÁREA Nº 3A. ZONA ESTE. VALENCIA YCASTELLÓN" en los términos municipales de Alboraya, Albuixech, Alfafar, Benetússer, Benifaió, Massanassa, Meliana, Puçol, Sagunto, Sedaví, Silla, Valencia (Valencia) y Xilxes (Castellón).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 241ADIF2198, motivado por las obras de "Proyecto constructivo de ampliación de 750 m. a 1300 m. de longitud útil de estacionamiento y apartado de trenes en la estación de Osorno. Línea Palencia-Santander. T.M. Osorno la Mayor (Palencia)", en el término municipal de Osorno la Mayor (Palencia).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 242ADIF2198 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Mejora de Trazado entre el PK 13+000 y el PK 58+780 de la línea Torralba-Soria" en los términos municipales de Adradas, Alcubilla de las Peñas, Almazán, Coscurita y Morón de Almazán (Soria).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos con que conta a lexislación para garantir a devandita obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio de participación pública.
Igualmente, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para aqueles casos previstos no seu artigo 7

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental del “Proyecto de construcción para la actualización de infraestructuras de protección civil y seguridad de los túneles del Garraf. Línea Madrid (Chamartín)-Barcelona-Francia”.
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por el que se somete a información pública el Proyecto de electrificación del tramo Teruel-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.