Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

​​​​​
A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto deConstrucción de Ampliación a 750 metros de las vías de apartado de laEstación de Escacena. Línea Sevilla-Huelva".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el, "Proyecto de Construcción de remodelación de las estaciones entre Zafra - los Rosales. Vía".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del Paso a Nivel del P.K. 225/066 de la línea Madrid-Chamartín – Hendaya, Término Municipal de Matapozuelos (Valladolid)
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico para la Prolongación de Andenes y Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Fanjul
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Prolongación de Andenes y Mejora de las Condiciones deAccesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Las Águilas
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK.104+360 a 104+962. Línea La Tour de Carol-Enveigt (P.K. 50,707) /Puigcerdà – Bifurcació Aigües. Tramo Vic-Ripoll
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo del tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 50+150 y 50+760. Línea La Tour de Carol-Enveigt-Bif Aigües. Tramo: Montcada Bif.-Les Franqueses del Vallés-Vic."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea Madrid-Chamartín – Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 7+040 a 8+492. Línea: Castellbisbal-Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Prolongación de Andenes y para la Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Laguna"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico parala Mejora de las Condiciones de Accesibilidad, Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Doce de Octubre"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del Adif por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de Mejora de Evacuación, Sectorización y Ventilación de la Estación de València-Cabanyal"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Modificación del proyecto de construcción del acceso ferroviario al puerto de Sagunto"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructuras y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, PK 26+500 A PK 69+583 de la línea Bobadilla-Algeciras".

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de laRed Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondienteal Expediente de Expropiación Forzosa 258ADIF2298 motivado por lasobras de "Proyecto de Construcción de protecciones acústicasresultantes de los planes de acción contra el ruido. Fases I y II. Área N.º4. Zona sur. Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía" en los términosmunicipales de Ciudad Real, Malagón (Ciudad Real), Almodóvar delRío, Córdoba (Córdoba), Dos Hermanas y Sevilla (Sevilla).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 205ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 5/023 y 6/121 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera – Fuente Piedra. Término Municipal de Utrera (Sevilla)" en el término municipal de Utrera (Sevilla).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 259ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto Modificado Del Proyecto Constructivo Para La Adaptación De La Línea Sagunto-Teruel-Zaragoza Para La circulación de trenes de mercancías de 750 m de longitud" en el término municipal de Ferreruela de Huerva (Teruel).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 208ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto Constructivo de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 7/705, 8/557 y 10/010 de la Línea Rfig 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término Municipal de Utrera (Sevilla) en los términos municipales de Utrera y Alcalá de Guadaíra (Sevilla)".
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 206ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de supresión de los pasos a nivel de los P.K. 5+224,5+295 y 5+359 del ramal de acceso al Puerto de Marín (Pontevedra)"en el término municipal de Pontevedra
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 207ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 433/881 en la Línea Santander-Llanes Ancho Métrico (RAM)Término Municipal de Llanes (Asturias)" en el término municipal de Llanes (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 203ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión del Paso a Nivel del P.K. 35/706 de la Línea Ujo-Collanzo. Término Municipal de Aller (Asturias)" en el término municipal de Aller (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 260ADIF2298 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de la reordenación de la Estación de Granollers Centre" en el término municipal de Granollers (Barcelona)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 209ADIF2297 motivado por las obras de "Proyecto de Construcción de Supresión de los Pasos a Nivel del P.K. 132/385 y P.K. 133/541 de la Línea RFIG 410 Linares Baeza-Almería. Término Municipal de Huélago (Granada)" en el término municipal de Huélago (Granada)"

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos con que conta a lexislación para garantir a devandita obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio de participación pública.
Igualmente, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para aqueles casos previstos no seu artigo 7

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental