Información Pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Hoxe temos publicada a seguinte información pública, á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de audiencia, expropiacións, estudos e proxectos

​​​​​
A Constitución Española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social, e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Trámite de audiencia sobre a proposta de regulamento de determinación dos canons ferroviarios

O artigo 96.1 da Lei 38/2015, do Sector Ferroviario, dispón que a utilización das infraestruturas ferroviarias e instalacións de servizo titularidade dos administradores xerais de infraestruturas ferroviarias dará lugar á percepción das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario reguladas nos artigos 97 e 98 da devandita Lei, que recibirán o nome de canons ferroviarios. A súa determinación levarase a cabo polos administradores de infraestruturas ferroviarias seguindo o establecido no artigo 100 da Lei do sector ferroviario, e aprobarase mediante un Regulamento adoptado polo seu Consello de Administración, que deberá ser publicado no “Boletín Oficial do Estado” e incorporado á Declaración sobre a Rede.

Por outra banda, o artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario dispón, en canto ao procedemento para a aprobación da proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, as súas modificacións anuais e revisións excepcionais, que a proposta será publicada no portal web do administrador de infraestruturas con obxecto de dar audiencia, durante un prazo non ampliable de quince días naturais, aos cidadáns afectados, e obter cantas aportacións adicionais poidan facer outras persoas ou entidades.

Así mesmo, establécese que, durante este mesmo prazo de quince días naturais, a proposta consultarase cos obrigados ao pago dos canons, de acordo cos artigos 97.2 e 98.2 da Lei do sector ferroviario, e coas comunidades autónomas, que poderán remitir o correspondente informe antes de que conclúan os referidos quince días.

En virtude do anteriormente exposto e de conformidade co disposto no artigo 100.2 da Lei 38/2015, de 29 de setembro, do sector ferroviario, a Presidencia da entidade pública empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) adoptou a seguinte resolución, de conformidade co previsto no artigo 100.2 da Lei do sector ferroviario:

  • Apertura do trámite de audiencia polo prazo improrrogable de quince días naturais, a contar desde o día seguinte da publicación da presente resolución na páxina web do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif), para que calquera persoa física e xurídica poida formular as observacións ou suxestións que teña por conveniente e todos os interesados poidan alegar e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes sobre a proposta adxunta á presente resolución.
  • As alegacións, documentos e xustificacións que estimen pertinente presentar sobre a proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios, deberan presentarse a través da sede electrónica de Adif, a través do procedemento de presentación de Solicitudes, Escritos e Comunicacións (Instancia Xeral), indicando no expón “Alegacións á proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios”.
  • A proposta de Regulamento de determinación dos canons ferroviarios estará a disposición dos interesados nas seguintes ligazóns.

Data de publicación: 25 de setembro de 2023

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da listaxe que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto, "Proyecto Constructivo de Nueva Configuración de Vías y Andenes como Consecuencia de la Supresión del Bloqueo Telefónico en el Tramo Ortigueira – Ribadeo"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Modificado del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes, Túneles y Explanaciones) entre los PP.KK. 019+798 y 028+183 del tramo Monforte – Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla-Ronda, PK 20+000 a PK 26+500 de la Línea Bobadilla-Algeciras".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de "Actuaciones de Estabilización del Terraplén entre los PP.KK 568/374 y 568/634 de la Línea 100. Madrid – Hendaya".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto de "Actuaciones de Estabilización del Terraplén entre los PP.KK 568/374 y 568/634 de la Línea 100. Madrid – Hendaya".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de rehabilitación del canal de riego de la comunidad de regantes de la Séquia Vinyals en el municipio de Celrá, Girona, entre los PK 212+769 al 213+480 de la línea 270 (Cerbere- Bif. Aragó)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto de Construcción de la obra civil para la adaptación de los túneles de la Red Convencional de la Subdirección de Operaciones Noreste. Provincias de Zaragoza y Tarragona"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Básico de Renovación de Carril en los Tramos Martorell-Sant Vicenç de Calders y Sant Vicenç de Calders-Vilaseca".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el " Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 316+900 y 317+450. Línea Lleida-Pirineus-Bif. Vilanova. Tramo Manresa - BarnaS’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "Proyecto Modificado del Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes y Explanaciones) entre los PP.KK. 028+183 y 036+524 del Tramo Monforte – Ourense de la Línea 810"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General del Estado. Línea Zaragoza-Irún. Estaciones: Caparroso, Carrascal y Uharte-Arakil (Provincia de Navarra)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto deconstrucción de ampliación de apartaderos a 750 m en la RedFerroviaria de Interés General del Estado. Subdirección de OperacionesNorte. Línea Palencia-Santander. Estaciones de Cobejo y de LosCorrales de Buelna. (Provincia de Cantabria)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de construcción para supresión de la limitación temporal de velocidad a 80 km/h, que afecta al tramo metálico comprendido entre el PK 337+750 y el 338+000. Línea 320. Chinchilla de Montearagón AG. 298,4 A".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de nuevo cruce a distinto nivel entre andenes y mejora de la accesibilidad en la estación de Guadajoz (Sevilla)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Ampliación de Apartaderos a 750 m en la Red Ferroviaria de Interés General. Subdirección de Operaciones Norte. Línea Miranda de Ebro - Bilbao. Estación de Lezama (Provincia de Álava)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF – Alta Velocidad por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto Básico para el Modificado del Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura. Talayuela - Cáceres. Tramo: Arroyo de Santa María Navalmoral de la Mata"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento y consolidación de la trinchera situada entre los PP.KK. 35+920 a 38+040. Línea La Tour de Carol-Enveigt (p.k. 50,707) / Puigcerdá – bif. Aigües. Tramo Ripoll – La Tour de Carol’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el " Proyecto de Tratamiento y Consolidación de la Trinchera situada entre los PP.KK. 66+460 a 66+980. Línea: L´Hospitalet de Llobregat – MaçanetMassanes. Tramo: Tordera – Maçanet-Massanes’’
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de renovación integral de infraestructura y vía. Línea Monforte de Lemos – Bif. Chapela. Tramo: Estación de Guillarei Estación de Redondela"

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 311ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo para la adaptación normativa y de contenido del Proyecto Constructivo de paso subterráneo en la Estación de Cantillana (Sevilla)" en el término municipal de Cantillana (Sevilla)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 301ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza–Tarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y Raimat" en los términos municipales de Juneda y Lleida (Lleida).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 317ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de reparación del túnel nº 5 de Guadarrama, PP.KK. 26+831 a 29+377, línea 110 Villalba de Guadarrama-Segovia. Tramo: Cercedilla-Segovia" en el término municipal de El Espinar (Segovia).
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 222ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del P.K. 385/067 de la línea RFIG La Encina a Alacant Terminal (N.º de línea 330). Término Municipal de Caudete (Albacete)", en el término municipal de Caudete (Albacete)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 223ADIF2497 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión del Paso a Nivel del P.K. 227/324 de la línea MadridChamartín–Hendaya. Término Municipal de Valdestillas (Valladolid)" en el término municipal de Valdestillas (Valladolid)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 221ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Supresión de los pasos a nivel de los PP.KK. 7/224, 8/101 y 8/490 de la línea (R.A.M) Orejo – Liérganes. Término Municipal de Riotuerto (Cantabria)" en el término municipal de Riotuerto (Cantabria)
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 220ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la supresión de los pasos a nivel en los pp.kk. 74/000, 74/286, 74/412, 74/555 y 74/ 661 de la línea 230 Rfig Plana – Picamoixons - Reus. T.M. Alcover (Tarragona)" en el término municipal de Alcover (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 218ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del p.k. 19/367 de la línea RFIG 440 Bif. Los Naranjos - Huelva - Término. Término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)" en el término municipal de Villanueva del Ariscal (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 219ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto constructivo de supresión de los pasos a nivel P.K. 93/175 y P.K. 95/ 116 de la línea RFIG 422 Bif. Utrera - Fuente Piedra. Término municipal de Pedrera (Sevilla)" en el término municipal de Pedrera (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 297ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la variante de Rincón de Soto. Línea Castejón Logroño (La Rioja)" en los términos municipales de Alfaro y Rincón de Soto (La Rioja).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 304ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo" en el término municipal de Lugo (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 313ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Belalcázar, Almorchón, Castuera y Campanario de la línea 520 Ciudad Real - Badajoz" en los términos municipales de Cabeza del Buey, Campanario, Castuera (Badajoz) y El Viso (Córdoba).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 309ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de Remodelación dela Terminal Ferroviaria de Mercancías de Madrid - Vicálvaro. Fase I.Subfase 1C. Terminal intermodal" en el término municipal de Madrid(Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 305ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la Duplicación de Vía entre La Carrera y Pola de Siero, en la Línea Oviedo– Santander. Vía y Electrificación" en el término municipal de Siero (Asturias)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 217ADIF2397 motivado por las obras del "Proyecto de supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 361/620 y 361/845 de la línea León - A Coruña - T.M. Monforte de Lemos" en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 310ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto básico de ejecución del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro" en los términos municipales de Madrid y Coslada (Madrid)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 315ADIF2398 motivado por las obras del “Proyecto constructivo para la renovación de vía, actuaciones puntuales en infraestructura y adaptación de gálibo de pasos superiores del tramo Bobadilla – Ronda, p.k. 26+500 a p.k. 69+583 de la línea Bobadilla - Algeciras” en los términos municipales de Campillos, Teba, Almargen, Cañete la Real, Ronda (Málaga) y Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 298ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de construcción para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix" en los términos municipales de Caspe, Nonaspe (Zaragoza) y Flix (Tarragona).
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 307ADIF2398 motivado por las obras del "Proyecto de Construcción para la remodelación integral de la Estación de Grisén" en los términos municipales de Bárboles y Grisén (Zaragoza).

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución Española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio ambiente. Un dos instrumentos co que conta a lexislación para garantir a devandita obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio ambiente.
Este proceso regúlase na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores conta, no seu artigo 2, co principio de participación pública.
Igualmente, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para aqueles casos previstos no seu artigo 7

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
Nestes momentos non hai ningún trámite aberto de información pública sobre proxectos e estudos de impacto ambiental