Información pública

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

A data de hoxe temos publicada a seguinte información pública á que se pode acceder desde estas ligazóns:

Información pública de expropiacións, estudos e proxectos

​​​​​
A Constitución española, no seu artigo 33, recoñece o dereito á propiedade privada e á herdanza, cuxo contido estará delimitado pola súa función social e que ninguén pode ser privado dos seus bens e dereitos salvo por unha causa xustificada de utilidade pública ou interese social, mediante a correspondente indemnización e de acordo co establecido nas leis.
Para garantir os dereitos dos cidadáns ante as actuacións das administracións públicas, establecéronse os trámites de participación cidadá mediante procesos de información pública, en cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de Expropiación Forzosa, de 16 de decembro de 1954, e dos artigos concordantes do seu Regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957).

Información pública de estudos e proxectos técnicos

Trámite de información pública de Adif, previo á aprobación dun proxecto para declarar a necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola súa execución, co obxecto de que calquera persoa poida proporcionar por escrito os datos oportunos para rectificar posibles erros da relación que se publica no anuncio ou opoñerse, por razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación.
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de la Nueva Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de Aparcamiento Subterráneo en la Estación de Lugo".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectosde declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto Constructivopara la adaptación normativa y de contenido del Proyecto Constructivo de paso subterráneo en la Estación de Cantillana (Sevilla)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel nº26 (P.K. 13/372) de la Línea RFIG 764 Baiña- Collanzo. Municipio de Mieres (Asturias).".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel del P.K. 395/420 de la línea Palencia – A Coruña. Término municipal de Sarria (Lugo)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto Constructivo de supresión del paso a nivel P.K. 148/000 de la línea Tarragona – Barcelona - Francia. Término municipal de Llinars del Vallès (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 310+850 Y311+000. Línea Lleida Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK 306+820 y 307+100.Línea Lleida-Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de tratamiento de la trinchera situada entre los PP.KK. 328+800 Y 329+530. Línea Lleida-Pirineus – L’Hospitalet. Tramo Manresa-Barna-S"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción para las medidas correctoras hidrogeológicas de la LAV Barcelona-Figueres a su paso por Vallbona (Barcelona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Supresión del Paso a Nivel del PK 131/997 de la Línea Teruel –Sagunto. Término Municipal de Teruel"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyecto de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 –Bifurcación Teruel – Sagunto. Tramo: Zaragoza – Teruel. Túneles"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio de ADIF por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación, el "Proyecto de Construcción para la Mejora de las Condiciones de Evacuación y Ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de Cercanías de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el proyecto "Proyectos de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 –Bifurcación Teruel – Sagunto. Tramo: Teruel – Sagunto. Pasos Superiores"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del "Proyecto de Construcción de supresión del paso a nivel del pk 30/895 de la línea240 Sant Vicenç de Calders – L’Hospitalet de Llobregat. T.M. de Bellvei(Tarragona)"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones en la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo y Muriedas."
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto constructivo de racionalización de la Estación de Medina del Campo"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación la "Adaptación del Proyecto de ejecución de un apeadero de cercanías en La Tenería (Pinto)".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción de acondicionamiento y renovación de vía de las estaciones de Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches dela línea 520 Ciudad Real – Badajoz".
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto Básico para la remodelación de la estación sub-terránea de Cercanías de Aluche
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Proyecto básico para la mejora de las condiciones de accesibilidad, evacuación y ventilación en caso de incendio de la estación subterránea de cercanías de Puente Alcocer
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
"Proyecto Constructivopara la renovación de vía. Trayecto: Xàtiva-Alcoi. Tramo: Xàtiva-Ontinyent"
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto Básico de la Nueva Estación de Parla Norte (Madrid)”.

Información pública de expropiacións

Trámite de información pública dun Expediente de expropiación forzosa incoado polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, a instancias da beneficiaria da expropiación, Adif, para que as persoas ou entidades interesadas poidan formular as alegacións que consideren oportunas ao devandito expediente de expropiación, convocando, cando corresponda, aos propietarios dos bens e dereitos afectados, ao levantamento das actas previas á ocupación no lugar, días e horas que se indican.
Información pública de expropiaciones
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 245ADIF2198 motivado por las obras del "Proyecto Constructivo de ampliación de la longitud útil de vía a 750 m del Apartadero de Salteras. Infraestructura, Vía y Electrificación. Línea Sevilla-Huelva", en los términos municipales de Salteras y Valencina de la Concepción (Sevilla)
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria
Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 272ADIF2298 motivado por las obras del "PROYECTO BÁSICO DE LA PROLONGACIÓN DE LAVARIANTE DE LA PUEBLA DE SAN JULIÁN DE LA NUEVA LÍNEA DEALTA VELOCIDAD ORENSE - MONFORTE DE LEMOS - LUGO", en los términos municipales de Sarria y Láncara (Lugo)

Información pública de avaliación de impacto ambiental ordinaria

Título
A Constitución española recolle, no seu artigo 45, o deber da protección e preservación do medio.Un dos instrumentos con que conta a lexislación para garantir a devandita obriga está no proceso de Avaliación Ambiental dos plans, programas e proxectos que poidan ter efectos significativos sobre o medio.
Este proceso está regulado na Lei 21/2013, de 9 de decembro, de Avaliación Ambiental que, entre os seus principios reitores, conta, no seu artigo 2, co principio de participación pública.
Igualmente, a citada Lei establece, no seu capítulo II, sección 1ª, o procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental Ordinaria de proxectos, para aqueles casos previstos no seu artigo 7

Información pública de proxectos e estudos de impacto ambiental

Trámite de información pública de proxectos, cuxa autorización corresponde a ADIF en calidade de órgano promotor e substantivo dos mesmos, previo á súa aprobación e efectuado para os efectos e na forma previstos no artigo 36 da Lei 21/2013 de Avaliación Ambiental.
En estos momento no hay ningún trámite abierto de información pública sobre proyectos y estudios de impacto ambiental