Sostibilidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Nos últimos anos Adif evolucionou dun modelo de empresa no que a Responsabilidade Social Corporativa xogaba un papel relevante, pero complementario e, ás veces, separado da estratexia da entidade, a un modelo no que a estratexia de Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade é equivalente á Estratexia Empresarial. Deste xeito, o conxunto da estratexia e as operacións da entidade deben sustentarse na nosa responsabilidade como empresa perante a sociedade para contribuír deste xeito a un modelo de desenvolvemento que sexa realmente sostible.
Responsive Image
Desde esta visión, baseada na Responsabilidade Empresarial e orientada ao Desenvolvemento Sostible, deseñouse e despregouse unha estratexia que pon o foco na seguridade do sistema ferroviario, no desenvolvemento e xestión dunha rede que é capaz de prestar un servizo ferroviario fiable, integrador e competitivo, e na sostibilidade como forma de garantir tanto a viabilidade financeira das nosas empresas como a xeración de impactos positivos e mellorar a nosa actuación en materia ASG (ambiental, social e de goberno corporativo). Todo isto cunha clara e rigorosa orientación a resultados, buscando a máxima eficacia e eficiencia na xestión dos recursos públicos.
Deste xeito, Adif non só trata de dar unha resposta eficaz ás demandas e expectativas dos nosos grupos de interese máis directos, senón que se persegue contribuír a metas concretas de desenvolvemento sostible de acordo coa Axenda 2030 deseñada por Nacións Unidas e presente nas políticas públicas impulsadas polo Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana e polo Goberno de España.
Accesos directos:

Presenza en foros de responsabilidade corporativa e sostibilidade

Agrupa ás entidades españolas adheridas ao Pacto Mundial das Nacións Unidas. É a maior iniciativa voluntaria de responsabilidade social empresarial do mundo.
Organización de referencia en sostibilidade e responsabilidade social empresarial. Representante do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en España.
Grupo de alto nivel onde os máximos executivos de 25 compañías transmiten unha mensaxe de liderado empresarial en sostibilidade.
A través das súas diferentes Comisións de Traballo (ODS, Sostibilidade e Dixitalización, Igualdade, Economía Circular) pretende ser un referente no coñecemento, análise, innovación, deseño e desenvolvemento da RSE, promovendo a súa integración na estratexia das organizacións.

Sostibilidade e Medio Natural

Adif, na súa actividade, trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif, o respecto polo medio natural durante a execución das actividades que leva a cabo está claramente identificado na Visión, Misión e Valores que a entidade definiu, no contexto do Plan Estratéxico 2030

Dúas liñas de actuación

Política ambiental

A Política Ambiental desenvolve a Visión, Misión e Valores da empresa e constitúe o documento de máximo nivel en canto ao compromiso ambiental de Adif e Adif Alta Velocidade.

Memorias Ambientais

Toda a información sobre os aspectos e o resultado ambiental das actividades e servizos que presta Adif publícase anualmente na Memoria ambiental.
Con isto, dáse cumprimento ao requisito de informar en materia ambiental. Para a elaboración desa información seguíronse as directrices de Global Reporting Initiative (GRI).

Xestión integral ambiental. Principais áreas de actuación

Segundo o Convenio de Encomenda de Xestión subscrito por Adif e Adif-AV o 9 de xullo de 2019 e publicado no BOE o 8 de agosto de 2019, realízase a Encomenda a Adif-AV da execución de actividades de carácter material ou técnico necesarias para a xestión integral ambiental (Anexo Núm. 1), como Órgano Corporativo de Medio Natural.

Sostibilidade Social 

A perspectiva social da sostibilidade radica para Adif na contribución á cohesión da sociedade e ás accións para mellorar o benestar que leva a cabo a compañía tanto para as persoas que forman a empresa como para o conxunto dos cidadáns.  Desde a Responsabilidade Corporativa que inspira toda a estratexia, e como parte da contribución á Sostibilidade, Adif pretende xerar un impacto positivo na sociedade a través de proxectos e iniciativas que acheguen valor social á nosa contorna, tendo en conta a necesidade de avanzar cara a un modelo social máis inclusivo, solidario e rico culturalmente.

Principais áreas de actuación

Gobernanza

Título
Adif está comprometido cunha xestión íntegra e transparente que sexa responsable e eficiente cos recursos naturais e económicos. O bo goberno da organización garante unha xestión responsable da mesma cuxos piares son garantir o cumprimento normativo, impulsar a ética empresarial na cultura da organización (incidindo especialmente na tolerancia cero coa corrupción) e desenvolver a transparencia na xestión.

Aspectos relevantes en bo goberno e transparencia:
 

  • Modelo Corporativo de Cumprimento Normativo. Adif conta desde 2009 cun Código Ético e de Conduta aprobado polo Consello de Administración, actualizado xunto co resto de políticas e procedementos que o desenvolven nos anos 2018 e 2019, tendo en conta os cambios lexislativos e o proceso de mellora continua do Modelo. Acceso á Canle Ética
  • Política Corporativa de Loita Contra a Fraude. Aplícase a todos os membros do Consello de Administración, da Alta Dirección e, en xeral, sen excepción e calquera que sexa o seu cargo, responsabilidade, ocupación ou situación xeográfica, a todos os empregados de Adif.  Declaración institucional de Loita Contra a Fraude
  • Modelo de Xestión Integral de Riscos. Permite establecer canles de información apropiadas que garantan unha adecuada comunicación para impulsar unha cultura de xestión dilixente dos riscos en todos os ámbitos da compañía, mantendo niveis de risco coherentes. Na evolución do modelo corporativo estase a realizar unha análise dos compoñentes ESG no proceso de revisión do mapa de riscos da Entidade.

Informes

Informe de Xestión Integrado. Dende 2018, en aplicación da Lei 11/2018 sobre información non financeira e diversidade, Adif inclúe no Informe de Xestión Integrado o estado de información non financeira e sométeo aos mesmos criterios de aprobación, depósito e publicación das contas anuais (30 de marzo). A finalidade desta integración é implantar as tendencias máis avanzadas en materia de presentación de informes e transparencia, dando maior relevancia á información sobre resultados e impactos na sociedade e no medio natural, complementando de xeito máis equilibrado a información financeira que continúa a reflectirse no Informe de Xestión.
Desde 2020, segundo a Lei 11/2018 de información non financeira e diversidade, un terceiro independente realiza unha verificación externa do estado da información non financeira incluída no Informe de Xestión (norma ISAE 3000).
Informe de Xestión (inclúe a Información Sostible Corporativa)

Informe de Xestión (inclúe a Información Sostible Corporativa)

Sobre as bases do Código de Bo Goberno (CNMV), en 2019 informouse por primeira vez ao Consello de Administración da entidade sobre os indicadores máis relevantes da información sostible corporativa e a contribución de Adif aos ODS (Resumo Executivo 2020).
Informe de Sostibilidade. De 2006 a 2018, Adif informou dos aspectos relacionados coa sostibilidade a través do seu informe sostibilidade que se realizaba segundo as directrices da Guía da Global Reporting Initiative, GRI, nas súas respectivas versións anuais actualizadas.

Sostibilidade Económica

Informe de Xestión Integrado

A partir do ano 2017, información sostenible corporativa de Adif incorpórase ao Informe de Xestión, que forma parte das Contas Anuais aprobadas e auditadas en cada exercicio económico; existindo anteriormente ao devandito ano 2017 un Informe de Sostibilidade independente do Informe de Xestión. 

Coa entrada en vigor da Lei 11/2018, normalízase o tipo de información a incluír no Estado de Información Non Financeira (EINF), co cal se amplía o coñecemento da evolución e o resultado económico da Entidade a partir do impacto na súa actividade respecto a cuestións ambientais, sociais, dereitos humanos, loita contra a corrupción, igualdade e accesibilidade universal, entre outros aspectos; e ademais, o devandito EINF debe ser obxecto de verificación a través dun prestador profesional independente deste tipo de servizos, que emitirá en cada exercicio económico o correspondente informe.