Equipotencialidade

Sistema de xestión de equipotencialidade en instalacións de alta tensión ferroviaria

 

 

Supervisión constante do funcionamento dos elementos e conexións do sistema para garantir que se produciu a equipotencialidade realizada.

 

 

Un sensor de tensión (6), auto-supervisado, mide a tensión da catenaria dúas veces e se as lecturas coinciden transmíteo á unidade de control de xeito que se recibe unha orde de peche a través do bus de comunicacións (24) (de un telemando) o seccionador realiza a equipotencialidade e posta a terra da catenaria e cable de guarda.

O sensor de tensión recibe a tensión do convertedor de tensión (7) e do illamento galvánico, composto por dous módulos conectados. O primeiro (7a) recibe a tensión de alimentación (25) e tamén está conectado ao carril negativo.

O sensor de tensión tamén está conectado ao seccionador (1), establecendo un bucle polo que circula a corrente continuamente. Se a corrente deixara de circular, o sensor de tensión apágase, proporcionando un valor de 0 á unidade de control e xerando un sinal de fallo.

Problema técnico por resolverParágrafo de tipo destacado

ASEGURAR a equipotencialidade das instalacións unha vez que estean sen enerxía e realizada a súa posta a terra.

ASEGURAR que a conexión da catenaria e do cable de garda co raíl negativo se fixo correctamente.

A invención verifica por dous medios que o seccionador está en posición pechada, garantindo a equipotencialidade sempre que o bucle de corrente estea pechado.

  • Control por fin de carreira no motor que xera e envía un sinal coa posición á unidade de control.
  • Un sensor de ángulo óptico (2) informa a unidade de control da posición das coitelas (18) do seccionador, a través dun receptor/emisor (11) alimentado por un terceiro convertedor de tensión (13).

A invención responde a normas relacionadas coa seguridade ferroviaria, como por exemplo en túneles electrificados segundo diferentes regulamentos, entre outras, polas Especificacións Técnicas de Interoperabilidade ("ETI") sobre seguridade nos túneles nos sistemas ferroviarios transeuropeos convencionais e de alta velocidade (decisión da Comisión Europea do 20 de decembro de 2007).

É necesaria a instalación de tomas para facer a equipotencialidade entre a catenaria e o carril, nos puntos de acceso ao túnel e preto dos puntos de separación entre seccións.