Flexrail

Procedemento e aparello de medida de tensións lonxitudinais nos carrís de vías férreas

imágen flexrail

O Sistema permite coñecer a tensión lonxitudinal do carril sen necesidade de facer un corte no mesmo. Foi concibido para o control da calidade das obras de neutralización dos carrís cando se fai a montaxe dos mesmos, así como para realizar controis en caso de deformación xeométrica da vía ou despois de intervencións que puideran alterar a distribución das tensións.

Procedemento

Consiste en aplicar unha forza vertical de magnitude variable no centro dun tramo de carril, unha vez liberado das súas fixacións e apoiado en dous rolos intermedios, co fin de medir o desprazamento que experimenta.

O binomio esforzo-desprazamento represéntase graficamente e a pendente da recta trazada, aplicada a unha expresión matemática lineal, permite calcular a tensión lonxitudinal do carril en graos centígrados equivalentes. A devandita expresión matemática é unha función do tipo de carril e da distancia do punto de aplicación da forza vertical ata os soportes intermedios e finais do tramo de carril.
Tamén facilita o cálculo da temperatura de libre esforzo do carril como suma da tensión lonxitudinal, en graos centígrados, calculada previamente e a temperatura do carril obtida cun medidor homologado.

A temperatura de libre esforzo compárase coa chamada temperatura de neutralización, a media aritmética corrixida das temperaturas máxima e mínima da zona. O procedemento aplícase con temperaturas de carril baixas, cando estas están por baixo da do libre esforzo.

Tensións sufridas polo carril
 • Tensións residuais de fabricación. Concentradas principalmente na zona da cabeza, xa que esta ten máis masas e polo tanto tarda máis en arrefriar.
 • Tensións residuais de soldadura. A alta temperatura da soldadura xera tensións ao arrefriar o carril.
 • Tensións debidas ao tráfico ferroviario.
 • Tensións de orixe climática producidas polos cambios térmicos.
VantaxesParágrafo de tipo destacado
 • Simplifica a realización do proceso de medición da tensión lonxitudinal do carril.
 • Abarata considerablemente este proceso, xa que non se ten que facer un corte no carril, tal como se fixo tradicionalmente.
 • Minimiza a aparición de garrotes e roturas nos carrís
 • Reduce o número de soldaduras no carril
Equipo
 • Cédula de carga e visualizador dixital (en kg-forza).
 • Calibre dixital - desprazamento vertical (frecha en mm).
 • Equipo hidráulico: bomba de man e cilindro.
 • Placas e rolos polo apoio e o libre desprazamento do carril.